348

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC

z dnia 15 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2001 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c, d, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 109, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) i art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r.
o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec uchwala, c
o następuje:

 

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu według

ważniejszych źródeł w wysokości – 16.722.519 zł

w tym:

– wpływy z podatków i opłat – 4.630.620 zł

– dochody z majątku gminy – 744.322 zł

– udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa – 1.405.101 zł

– pozostałe wpływy własne – 234.100 zł

– dotacje celowe otrzymane z bud-

żetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu admi-

nistracji rządowej – 1.186.456 zł

– subwencje ogólne z budżetu

państwa 8.401.920 zł

– wpływy z opłat za zezwolenia

na sprzedaż alkoholu – 120.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych źródeł oraz działów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu

w wysokości – 18.886.491 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące – 14.555.994 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń – 9.853.271 zł

– dotacje podmiotowe dla

instytucji kultury – 452.000 zł

– dotacje celowe na finansowanie

zadań zleconych do realizacji jed-

nostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych – 175.900 zł

– wydatki na obsługę długu

publicznego – 49.594 zł

– wydatki na realizację zadań

określonych w programie pro-

filaktyki i rozwiązywania pro-

blemów uzależnień – 120.000 zł

2. Wydatki majątkowe – 4.330.497 zł

w tym:

– na finansowanie inwestycji – 4.322.497 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu

w wysokości – 2.163.972 zł

2. Niedobór budżetu zostanie sfinanso-

wany środkami pochodzącymi

– z kredytów w kwocie – 2.600.000 zł

– wolne środki z 2000 roku – 209.172 zł

3. Zarząd dokona spłaty

pożyczki w wysokości – 127.000

kredytu w wysokości – 518.200 zł

W załączniku nr 4 przedstawiono budżet gminy z uwzględnieniem pokrycia niedoboru budżetowego.

§ 3

I. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody 2.605.700 zł

w tym: dotacje z budżetu x

b) wydatki 2.605.700 zł

w tym: wpłaty nadwyżki

środków obrotowych x

2. Środki specjalne

a) przychody w wysokości 91.000 zł

b) wydatki w wysokości 95.307 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

a) domy i ośrodki kultury 277.800 zł

b) biblioteki 174.200 zł

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

a) dochody 1.186.456 zł

b) wydatki 1.186.456 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– przychody w wysokości 15.600 zł

– wydatki w wysokości 21.791 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Podział subwencji oświatowej na poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe

w wysokości ogółem – 60.252 zł

z tego:

1. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 60.252 zł

§ 8

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi wydatkami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w roku 2001 w wysokości 4.322.4897 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 2.600.000 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 600.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Nowogrodziec do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 2.600.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

TADEUSZ BURDYNA

 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

 

Prognozowane dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec

wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji

 

w zł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Prognozowane

dochody na

2001 rok

1

2

3

4

1.

 

Wpływy z podatków i opłat

w tym:

4.630.620,-

 

756

– Podatek rolny

464.000,-

 

756

– Podatek leśny

43.300,-

 

756

Podatek od nieruchomości

3.706.100,-

 

756

– Podatek od środków transportowych

117.000,-

 

756

– Podatek płacony w formie karty podatkowej

34.120,-

 

756

– Podatek od spadków i darowizn

4.100,-

 

756

– Podatek od posiadania psów

3.000,-

 

756

– Podatek od czynności cywilno-prawnych

63.000,-

 

756

– opłata administracyjna

3.000,-

 

756

– opłata targowa

3.000,-

 

756

– opłata skarbowa

50.000,-

 

756

– opłata eksploatacyjna

140.000,-

cd. tabeli

1

2

3

4

2.

700

Dochody z majątku gminy

744.322,-

3.

 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

1.405.101,-

 

756

– udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.405.101,-

 

756

– udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

0

4.

 

Pozostałe wpływy własne

234.100,-

 

 

w tym:

 

 

700

– odsetki z majątku gminy

36.900,-

 

756

– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

90.000,-

 

750

– odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym

60.000,-

 

750

– świadectwa pochodzenia zwierząt

8.000,-

 

020

– czynsze łowieckie

2.000,-

 

853

– wpływy z usług opiekuńczych

5.000,-

 

754

– mandaty

3.000,-

 

854

– opłata za przedszkole

24.200,-

 

750

– różne dochody

5.000,-

5.

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

1.186.456,-

 

 

w tym:

 

 

750

– administracja publiczna

77.786,-

 

751

– urzędy naczelnych organów władzy

1.970,-

 

752

– obrona narodowa

375,-

 

754

– bezpieczeństwo publiczne

325,-

 

853

– opieka społeczna

900.000,-

 

900

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska

206.000,-

6.

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8.401.920,-

 

 

w tym:

 

 

758

– kwota wyrównawcza

1.029.132,-

 

758

kwota ustalona proporcjonalnie do liczby mieszkańców

15.284,-

 

758

– część oświatowa

6.712.384,-

 

758

– część rekompensująca utracone dochody w związku z częściową likwida-

cją podatku od środków transportowych

645.120,-

7.

750

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

120.000,-

Ogółem dochody na 2001 rok

16.722.519,-

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

 

Budżet gminy i miasta Nowogrodziec

na 2001 rok

w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

ogółem 6+7

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

x

9.280

9.280

x

 

01095

Pozostała działalność

x

9.280

9.280

x

020

 

Leśnictwo

2.000

x

x

x

 

02001

Gospodarka leśna

2.000

x

x

x

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę

x

130.000

2.000

128.000

 

40001

Dostarczanie ciepła

x

110.000

2.000

108.000

 

40002

Dostarczanie wody

x

20.000

x

20.000

600

 

Transport i łączność

x

697.617

110.000

587.617

 

60011

Drogi publiczne krajowe

x

84.695

x

84.695

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

x

180.000

x

180.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

x

432.922

110.000

322.922

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

781.222

354.880

40.000

314.880

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

781.222

254.880

40.000

214.880

 

70095

Pozostała działalność

x

100.000

x

100.000

750

 

Administracja publiczna

270.786

2.416.326

2.416.326

x

 

75011

Urzędy wojewódzkie

77.786

77.786

77.786

x

 

75022

Rada gminy

x

167.883

167.883

x

 

75023

Urzędy gmin

73.000

2.006.057

2.006.057

x

 

75047

Pobór podatków

x

101.700

101.700

x

 

75095

Pozostała działalność

120.000

62.900

62.900

x

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy

1.970

1.970

1.970

x

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy

1.970

1.970

1.970

x

752

 

Obrona narodowa

375

375

375

x

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

x

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.325

300.325

300.325

x

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

x

140.000

140.000

x

 

75414

Obrona cywilna

325

325

325

x

 

75416

Straż miejska

3.000

160.000

160.000

x

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

6.125.721

x

x

x

 

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

34.120

x

x

x

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.371.500

x

x

x

 

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.125.000

x

x

x

 

75618

Wpływy z opłaty skarbowej

50.000

x

x

x

 

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

140.000

 

 

 

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.405.101

x

x

x

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

757

 

Obsługa długu publicznego

x

49.594

49.594

x

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

x

6.900

42.694

6.900

42.694

x

758

 

Różne rozliczenia

8.401.920

60.252

60.252

x

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6.712.384

x

x

x

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

1.044.416

x

x

x

 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

645.120

x

x

x

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

x

60.252

60.252

x

801

 

Oświata i wychowanie

x

11.651.629

8.629.629

3.022.000

 

80101

Szkoły podstawowe

x

8.834.340

5.812.340

3.022.000

 

80104

Oddziały klas “0” w przedszkolach i szko-łach podstawowych

x

536.580

536.580

x

 

80110

Gimnazja

x

2.125.709

2.125.709

x

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

x

155.000

155.000

x

851

 

Ochrona zdrowia

x

120.000

120.000

x

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

x

120.000

120.000

x

853

 

Opieka społeczna

905.000

1.398.900

1.398.900

x

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

670.000

755.000

755.000

x

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

x

200.000

200.000

x

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

38.000

38.000

38.000

x

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

182.000

330.900

330.900

x

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

15.000

35.000

35.000

x

 

85395

Pozostała działalność (dożywianie uczniów)

x

40.000

40.000

x

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

24.200

426.043

426.043

x

 

85401

Świetlice szkolne

x

95.587

95.587

x

 

85404

Przedszkola (bez klas “0”)

24.200

271.256

271.256

x

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

x

40.000

40.000

x

 

85495

Pozostała działalność

x

19.200

19.200

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

206.000

509.400

361.400

148.000

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

x

70.000

70.000

x

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

x

35.000

35.000

x

 

90013

Schroniska dla zwierząt

x

16.000

16.000

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

206.000

388.400

240.400

148.000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

x

484.000

454.000

30.000

 

92109

Domy i ośrodki kultury

x

307.800

277.800

30.000

 

92116

Biblioteki

x

174.200

174.200

x

 

92195

Pozostała działalność (emeryci)

x

2.000

2.000

x

926

 

Kultura fizyczna i sport

x

275.900

175.900

100.000

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu

x

175.900

175.900

x

 

92601

Obiekty sportowe

x

100.000

x

100.000

 

 

Razem

16.722.519

18.886.491

14.555.994

4.330.497

 

 

Wynik budżetu

 

 

 

 

 

 

Niedobór – kredyt

Wolne środki z 2000 r.

2.600.000

209.172

 

 

 

 

 

Nadwyżka – spłata pożyczki

Spłata kredytu

x

127.000

518.200

518.200

127.000

x

 

 

Suma bilansująca

19.531.691

19.531.691

15.074.194

4.457.497

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2001 rok

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

A.

Stan środków na początek roku:

6.191

B.

Przychody ogółem:

15.600

 

w tym:

– opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska

15.000

 

– odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

600

 

Razem: A + B

21.791

C.

Wydatki ogółem:

21.791

 

w tym:

– zakup koszy wraz z montażem

7.572

 

– sprzątanie świata (zakup rękawic i worków)

1.000

 

– edukacja ekologiczna

5.000

 

– likwidacja dzikich wysypisk

5.219

 

– zakup krzewów

3.000

D.

Planowany stan środków na koniec roku

0

 

Razem: C + D

21.791

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

Zakres i kwoty dotacji

podmiotowych na 2001 rok

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Zadania własne gminy realizowane przez podmioty dotowane

Dotacja na 2001 r.

1.

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu

Upowszechnianie kultury i prowadzenie bibliotek

452.000,-

2.

Szkolny Związek Sportowy

w Nowogrodźcu

Kultura fizyczna

26.000,-

3.

Uczniowski Klub Sportowy

w Gierałtowie

Utrzymanie sekcji tenisa stołowego

2.900,-

4.

Klub “Chrobry”

w Nowogrodźcu

Utrzymanie sekcji piłki nożnej w Nowo-grodźcu

39.800,-

5.

Klub “Sparta”

w Zebrzydowej

Utrzymanie sekcji piłki nożnej w Zebrzy-dowej

24.800,-

6.

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu

w tym:

 

62.400,-

 

 

1. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Wykroty

24.800,-

 

 

2. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Parzyce

8.500,-

 

 

3. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Kierżno

8.500,-

 

 

4. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Czerna

8.500,-

 

 

5. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Gierałtów

4.300,-

 

 

6. Utrzymanie sekcji piłki nożnej

przy LZS Godzieszów

4.300,-

 

 

7. Utrzymanie sekcji szachowej

3.500,-

7.

Uczniowski Klub Sportowy

Sekcja kolarska

20.000,-

Ogółem

627.900,-

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

Podział

subwencji oświatowej na 2001 rok

w zł

Lp.

Nazwa jednostki

(Rozdział 80101 i 80110)

Subwencja

w przeliczeniu

na 1 ucznia

Środki z budżetu

gminy

Ogółem środki

dla jednostki

1

Szkoła Podstawowa

w Czernej (116)

363.679

127.017

490.696

2

Szkoła Podstawowa

w Gierałtowie (115)

360.544

127.441

487.985

3

Szkoła Podstawowa

w Godzieszowie (50)

156.759

263.001

419.760

4

Szkoła Podstawowa

w Gościszowie (157)

492.221

24.123

516.344

5

Szkoła Podstawowa

w Milikowie (36)

112.866

47.154

160.020

6

Szkoła Podstawowa

w Nowej Wsi (166)

520.437

82.655

603.092

7

Szkoła Podstawowa

w Nowogrodźcu (521)

1.633.419

132.845

1.766.264

8

Szkoła Podstawowa

w Parzycach (24)

75.244

108.540

183.784

9

Szkoła Podstawowa

w Wykrotach (184)

576.870

137.113

713.983

10

Szkoła Podstawowa

w Zebrzydowej (111)

348.003

122.409

470.412

11

Gimnazjum

w Nowogrodźcu (373)

1.169.415

x

1.169.415

12

Gimnazjum

w Nowej Wsi (162)

507.896

x

507.896

13

Gimnazjum

w Wykrotach (126)

395.031

53.367

448.398

 

OGÓŁEM (2141)

6.712.384

1.225.665

7.938.049

(subwencja na 1 ucznia 3.135,16)

Załącznik nr 12 do uchwały Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 15 lutego 2001 r. (poz. 348)

Propozycje

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie dróg gminnych

wytypowanych do modernizacji w roku 2001

Lp.

Wyszczególnienie

Dł. drogi

Nr działek

Rodzaj nawierzchni

1.

Droga w Gościszowie

(kol. Duchów)

1.050 mb

474/1, 476,

472/2

Bitumiczno-asfaltowa

2.

Droga łącząca Kierżno

i Nową Wieś przez most

950 mb

417, 510/2

Bitumiczno-asfaltowa

3.

Droga w Parzycach

do kamieniarza

150 mb

536

Bitumiczno-asfaltowa

4

Droga ul. Młyńska N-c

Droga na osiedlu N-c

Milików, ul. Wiśniowa

i Morelowa

280 mb

370 mb

182/4, 182/12

334/14, 334/24,

334/47, 626/6

Tłuczniowa

Tłuczniowa

Drogi wykazane w poz. 1 i 2 będą wykonywane w pierwszej kolejności ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z FOGR.

Po wykonaniu tych zadań pozostałe środki własne gminy wykorzystane będą na realizację zadań wymienionych w poz. 3 a następnie 4.