347

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK

z dnia 9 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128, art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), oraz 87 ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz. U. Nr 49, poz. 196
z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 9.611.625 zł

w tym:

1) dochody z podatków i opłat 2.094.325 zł

2) udziały w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1.032.130 zł

3) dochody od jednostek organizacyjnych gminy 45.000 zł

4) dochody z majątku gminy 498.450 zł

5) pozostałe dochody własne 166.700 zł

w tym:

– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 100.000 zł

6) dotacje celowe na zadania zlecone 942.722 zł

7) subwencje 4.832.298 zł

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 9.141.625 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 8.506.625 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.828.948 zł

– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych 129.700 zł

– dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 136.400 zł

– wydatki na obsługę długu publicznego 196.000 zł

– wydatki na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 100.000 zł

– wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę 84.500 zł

2) wydatki majątkowe 635.000 zł

w tym:

– na finansowanie inwestycji 635.000 zł

Podział wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 470.000 zł i przeznacza się na spłatę rat pożyczek do:

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w 1996 roku na budowę ponadlokalnego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł,

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 1999 r. na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 150.000 zł,

oraz spłatę rat kredytu:

– do Banku Zachodniego w Jeleniej Górze zaciągniętego w 2000 r. na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w kwocie 120.000 zł,

– do Kredyt Bank Jelenia Góra zaciągniętego w 2000 r. na dofinansowanie zadania finansowego pn. “Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rębiszowie” w kwocie 100.000 zł.

§ 3

1. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ustala się w następujących kwotach:

Zakłady budżetowe:

a) przychody 2.509.900 zł

w tym: dotacje z budżetu gminy

b) wydatki 2.487.587 zł

w tym: wpłaty do budżetu gminy

wydatki inwestycyjne 40.000 zł

Środki specjalne:

a) przychody 257.219 zł

w tym: dotacje z budżetu

b) wydatki 258.719 zł

2. Ustala się szczegółowy podział kwot określonych w pkt 1 na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w następujących kwotach:

a) przychody 41.570 zł

b) wydatki 72.700 zł

w tym na inwestycje 70.000 zł

określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 29.700 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52.548 zł.

§ 8

1. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do rea-lizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

2. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9

Wykaz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu wraz z określeniem przeznaczenia środków zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2001 w wysokości 2.140.000 zł.

Prognozę długu w roku budżetowym i jego spłaty w latach następnych zawiera załącznik nr 12 do uchwały.

§ 11

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 13 do uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31.12.2001 roku.

3. Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.

4. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach w bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Mirsku.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ GMINY

MAŁGORZATA MYŚLICKA-ŁOŚ

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

Prognoza dochodów wg ważniejszych źródeł

na 2001 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

§

Przewidywane wykonanie

na 2000 r.

Prognoza

na 2001 r.

%

1

2

3

4

5

6

1

Dochody z podatków i opłat

 

1.696.668

2.094.325

123,4

 

– podatek rolny

– podatek od nieruchomości

– podatek leśny

– podatek od śr. transportu

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej

– podatek od spadków i darowizn

– podatek od posiadania psów

– wpływy z opłaty skarbowej

– wpływy z opłaty administracyjnej

– wpływy z opłaty targowej

– opłata eksploatacyjna

– podatek od czynności cywilno-prawnych

032

031

033

034

035

036

037

041

045

043

046

050

108.500

1.240.000

25.660

22.708

8.500

8.200

5.800

133.000

1.800

30.000

112.500

121.500

1.577.000

27.745

24.330

9.100

8.800

6.400

122.400

2.250

32.200

150.600

12.000

112,0

127,2

108,1

107,1

107,1

107,3

110,3

92,0

125,0

107,3

133,8

2

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1.069.221

1.032.130

96,5

 

– podatek od osób fizycznych

– podatek od osób prawnych

001

002

1.052.221

17.000

1.013.630

18.500

96,3

108,8

3

Wpływy od jednostek budżetowych

 

39.100

45.000

115,1

 

– wpływy z usług

083

39.100

45.000

115,1

4

Dochody z majątku gminy

 

274.800

498.450

181,4

 

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu

Państwa i samorządu terytorialnego

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego osób fizyczn. w prawo własności

– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieru-

chomości

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątko-

wych

– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste

– pozostałe odsetki

075

076

077

084

047

092

17.200

8.120

18.500

215.500

14.780

700

13.000

21.000

450.000

13.700

750

75,6

 

 

113,5

208,8

92,7

107,1

5

Pozostałe dochody

 

228.252

166.700

73,0

 

odsetki od nieterminowych wpłat

– pozostałe odsetki (bankowe)

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych

– wpływy z usług

– wpływy z różnych opłat

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

pozyskane z innych źródeł

– wpływy z różnych dochodów

– darowizny

091

092

048

083

069

057

629

270

097

096

20.100

25.000

92.000

4.100

3.700

350

36.778

30.121

15.203

900

20.800

28.000

100.000

4.400

4.000

1.500

8.000

103,5

112,0

108,7

107,3

108,1

428,6

52,6

6

Subwencje

 

4.653.063

4.832.298

103,8

 

– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

292

292

292

3.112.811

988.011

552.241

3.457.419

973.370

401.509

111,1

98,5

72,7

7

Dotacje celowe z budżetu państwa

 

1.272.613

942.722

74,1

 

– na zadania zlecone

201

1.272.613

942.722

74,1

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

8

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

203

467.480

9

Dotacje z funduszy celowych

 

1.330.956

 

– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na reali-

zację zadań bieżących sektora finansów publicznych

– dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

244

626

16.960

1.313.996

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

11.032.153

9.611.625

87,1

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

Dochody budżetowe miasta i gminy Mirsk

na 2001 rok w układzie działów i rozdziałów

w złotych

Dział

Rozdział

Treść

Przewidywane

wykonanie

w 2000 roku

Plan na

2001 rok

Rubryka

5:4

%

1

2

3

4

5

6

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.900

1.000

 

 

01015

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

 

 

 

 

 

– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

12.000

 

 

01095

Pozostała działalność

– wpływy z dochodów różnych

900

1.000

111,1

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

239.012

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

– dotacje z funduszy celowych na zadania inwesty-

cyjne

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin, pozyskane z innych źródeł

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżą-

cych, pozyskane z innych źródeł

– wpływy z różnych dochodów

 

203.760

25.462

8.487

1.303

 

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

263.800

486.450

184,4

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-

nia wieczystego osób fizycznych w prawo wła-

sności

– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności

nieruchomości

– wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych

– wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

– pozostałe odsetki

 

6.200

 

8.120

18.500

215.500

14.780

700

 

1.000

 

21.000

450.000

13.700

750

 

 

 

 

 

 

113,5

208,8

92,7

107,1

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

11.000

12.000

109,1

 

71095

Pozostała działalność

– dochody z najmu i dzierżawy składników mająt-

kowych Skarbu Państwa i samorządu terytorial-

nego

 

 

11.000

 

 

12.000

 

 

109,1

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

186.704

202.572

108,5

 

75011

 

 

 

75023

 

 

 

 

 

 

 

75095

 

75056

Urzędy wojewódzkie

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji zleconych

gminie

Urzędy gmin

– wpływy z usług

– wpływy z różnych opłat (kolczyki, świadectwa

poch., koszty egz.)

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludno-

ści

– wpływy z różnych dochodów

– pozostałe odsetki (bankowe)

Pozostała działalność – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Spis powszechny i inne

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań z zakresu administracji

 

 

54.000

39.650

4.100

3.700

350

6.500

25.000

 

92.000

 

 

1.054

 

 

57.672

44.900

4.400

4.000

1.500

7.000

28.000

 

100.000

 

 

 

 

106,8

113,2

107,3

108,1

428,6

107,7

112,0

 

108,7

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD

 

16.128

 

1.350

 

 

75101

 

75107

Urzędy naczelnych organów władz państwowych

i kontroli

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.290

14.838

1.350

104,6

752

 

OBRONA NARODOWA

350

375

107,1

 

7512

Pozostałe wydatki obronne – dotacja celowa

350

375

107,1

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.200

325

 

 

75414

75412

Obrona cywilna

– dotacja

OSP – darowizny

300

900

325

108,3

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

2.785.989

 

3.147.255

 

113,

 

75615

 

 

 

 

 

 

 

75616

Jednostki gospodarki uspołecznionej

– podatek od nieruchomości

– podatek rolny

– podatek leśny

– podatek od środków transportowych

– odsetki od nieterminowych wpłat

– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe

Podatki od osób fizycznych

– podatek od nieruchomości

– podatek rolny

– podatek leśny

– podatek od środków transportowych

– podatek od działalności gospodarczej osób fizycz-

nych opłacany w formie karty podatkowej

– podatek od spadków i darowizn

– podatek od posiadania psów

– wpływy z opłaty targowej

– wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe

– podatek od czynności cywilno-prawnych

– odsetki od nieterminowych wpłat

753.308

670.000

46.500

25.000

1.708

8.500

1.600

715.860

570.000

62.000

660

21.000

8.500

8.200

5.800

30.000

200

9.500

918.430

827.000

51.500

27.000

1.830

9.100

2.000

922.195

750.000

70.000

745

22.500

9.100

8.800

6.400

32.200

250

12.000

10.200

121,9

123,4

110,7

108,0

107,1

107,1

125,0

128,

131,6

112,9

112,9

107,1

107,1

107,3

110,3

107,3

125,0

107,4

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

75618

 

 

75619

 

75621

Wpływy z opłaty skarbowej

– wpływy z opłaty skarbowej

– odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z różnych rozliczeń

– opłata eksploatacyjna

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

– podatek dochodowy od osób fizycznych

– podatek dochodowy od osób prawnych

135.100

133.000

2.100

 

112.500

 

1.069.221

1.052.221

17.000

123.900

122.400

1.500

 

150.600

 

1.032.130

1.013.630

18.500

91,7

92,0

71,4

 

133,9

 

96,5

96,3

108,8

758

 

ROŻNE ROZLICZENIA

4.653.063

4.832.298

103,8

 

75801

 

75802

 

75805

Część oświatowa subwencji ogólnej

– subwencja ogólna z budżetu państwa

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

– subwencja ogólna z budżetu państwa

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

– subwencja ogólna dla gmin

3.112.811

 

988.011

 

552.241

3.457.419

 

973.370

 

401.509

111,1

 

98,5

 

72,7

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

342.253

20.000

 

 

80101

 

 

 

80195

 

80110

Szkoły podstawowe

– wpływy z usług

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

– dotacja na inwestycje z funduszy celowych

Pozostała działalność

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

Gimnazja

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

61.266

17.600

966

42.700

 

280.021

 

966

20.000

20.000

 

 

113,6

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.322.207

821.000

62,1

 

85314

 

85315

 

85316

 

85319

 

85328

 

 

 

85395

Zasiłki i pomoc w naturze

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

Dodatki mieszkaniowe

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

– dotacje celowe na zadania zlecone

Ośrodki pomocy społecznej

– dotacje celowe na zadania zlecone

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– dotacje celowe na zadania zlecone

– wpływy z usług opiekuńczych

Pozostała działalność

– dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin

– dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych

996.881

 

157.268

 

10.700

 

113.200

 

 

15.000

15.000

29.158

24.198

 

4.960

667.000

 

 

 

 

9.000

 

125.000

 

 

20.000

2.000

18.000

 

66,9

 

 

 

 

84,1

 

110,4

 

 

133,3

120,0

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

27.561

7.000

25,4

 

85401

 

 

85415

Świetlice szkolne

– wpływy z usług

– dotacje z funduszy celowych na inwestycje

Pomoc materialna dla uczniów

– dotacje celowe na zadania własne

6.500

17.000

4.061

7.000

107,7

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-WISKA

1.141.852

80.000

 

 

90015

 

90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg

– dotacja celowa na zadania zlecone

Pozostała działalność

– dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gminnych

80.000

1.061.852

 

 

1.050.536

11.316

80.000

 

 

100,0

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO-WEGO

28.134

 

 

 

92100

92105

Integracja z Unią Europejską

Pozostałe zadania w zakresie kultury

– wpływy z różnych dochodów

21.634

6.500

 

 

 

OGÓŁEM

11.032.153

9.611.625

87,1

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

Wydatki budżetu miasta i gminy w Mirsku na 2001 r.

wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan p.z

na 2000 r.

Plan

na 2001 r.

Z tego

%

5:4

własne

zlecone

1

010

Rolnictwo

14.000

2.430

2.430

 

17,3

2

600

Transport i łączność

444.104

134.000

134.000

30,2

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

13.200

11.900

11.900

90,1

4

710

Działalność usługowa

15.000

14.800

14.800

98,7

5

750

Administracja publiczna

1.109.749

1.264.115

1.206.443

57.672

113,9

6

751

Urzędy naczelnych organów władzy

13.468

1.350

1.350

10,0

7

752

Obrona narodowa

350

375

375

107,1

8

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

 

144.850

 

153.639

 

153.314

 

325

 

106,0

9

757

Obsługa długu publicznego

110.872

280.500

280.500

253,0

10

758

Różne rozliczenia

16.646

52.548

52.548

315,7

11

801

Oświata i wychowanie

4.009.006

4.478.214

4.478.214

111,7

12

851

Ochrona zdrowia

96.115

115.000

115.000

119,8

13

853

Opieka społeczna

2.048.469

1.367.625

564.625

803.000

66,8

14

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

700.279

422.629

422.629

60,3

15

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

2.315.837

 

494.500

 

414.500

 

80.000

 

21,3

16

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

312.744

 

225.175

 

225.175

 

 

72,0

17

926

Kultura fizyczna i sport

124.800

122.825

122.825

 

98,4

 

 

OGÓŁEM

11.489.489

9.141.625

8.198.903

942.722

79,6

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2001 rok

w układzie działów i rozdziałów

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki

ogółem

Wydatki

z tego:

bieżące

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

010

 

Rolnictwo i leśnictwo

2.430

2.430

 

 

01095

Pozostała działalność

2.430

2.430

 

600

 

Transport i łączność

134.000

124.000

10.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

134.000

124.000

10.000

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

8.310

8.310

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

4110 – składki ZUS

1.485

1.485

 

 

 

4120 – składki na FP

205

205

 

 

 

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych

10.000

10.000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

11.900

11.900

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9.800

9.800

 

 

70095

Pozostała działalność

2.100

2.100

 

710

 

Działalność usługowa

14.800

14.800

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

14.800

14.800

 

750

 

Administracja publiczna

1.264.115

1.234.115

30.000

 

75011

Urząd Wojewódzki

57.672

57.672

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

47.928

47.928

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

4110 – składki ZUS

8.570

8.570

 

 

 

4120 – składki na FP

1.174

1.174

 

 

75022

Rady gmin

134.500

134.500

 

 

75023

Urząd Miasta i Gminy

1.000.428

970.428

30.000

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

571.982

571.982

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

45.000

45.000

 

 

 

4110 – składki ZUS

107.230

107.230

 

 

 

4120 – składki na FP

14.686

14.686

 

 

 

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

30.000

 

30.000

 

75047

Pobór podatków

19.350

19.350

 

 

 

4100 – wynagrodzenia prowizyjne

15.500

15.500

 

 

75095

Pozostała działalność

52.165

52.165

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.350

1.350

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4110 – składki ZUS

4120 – składki na FP

1.350

201

27

1.350

201

27

 

752

 

Obrona narodowa

375

375

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

153.639

153.639

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

98.000

98.000

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

18.827

18.827

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.444

1.444

 

 

 

4110 – składki ZUS

6.376

6.376

 

 

 

4120 – składki na FP

895

895

 

 

75414

Obrona cywilna

325

325

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

75416

Straż Miejska

55.314

55.314

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

41.149

41.149

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.900

2.900

 

 

 

4110 – składki ZUS

7.570

7.570

 

 

 

4120 – składki na FP

1.037

1.037

 

757

 

Obsługa długu publicznego

280.500

280.500

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poży-czek jednostek samorządu terytorialnego

196.000

196.000

 

 

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 

 

84.500

 

 

84.500

 

758

 

Różne rozliczenia

52.548

52.548

 

 

75818

Rezerwy ogólne

52.548

52.548

 

801

 

Oświata i wychowanie

4.478.214

4.183.214

295.000

 

80101

Szkoły podstawowe

2.975.069

2.695.069

280.000

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

1.657.943

1.675.943

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

151.702

151.702

 

 

 

4110 – składki ZUS

332.320

332.320

 

 

 

4120 – składki na FP

46.464

46.464

 

 

 

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych

280.000

280.000

 

80104

Oddziały klas “O” w przedszkolach i szkołach podstawowych

341.274

341.274

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

239.899

239.899

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.731

12.731

 

 

 

4110 – składki ZUS

48.176

48.176

 

 

 

4120 – składki na FP

6.536

6.536

 

 

80110

Gimnazja

1.013.900

998.900

15.000

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

663.300

663.300

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

32.680

32.680

 

 

 

4110 – składki ZUS

130.400

130.400

 

 

 

4120 – składki na FP

17.600

17.600

 

 

 

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych

15.000

15.000

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

147.971

147.971

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

10.705

10.705

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

820

820

 

 

 

4110 – składki ZUS

2.060

2.060

 

 

 

4120 – składki na FP

282

282

 

851

 

Ochrona zdrowia

115.000

115.000

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.000

100.000

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

22.835

22.835

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.700

1.700

 

 

 

4110 – składki ZUS

5.417

5.417

 

 

 

4120 – składki na FP

742

742

 

 

 

2570 – dotacja podmiotowa

2.150

2.150

 

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

15.000

15.000

 

853

 

Opieka społeczna

1.367.625

1.367.625

 

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

867.500

867.500

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

170.000

170.000

 

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

9.000

9.000

 

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

85319

Ośrodek Pomocy Społecznej

223.125

223.125

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

141.280

141.280

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.650

10.650

 

 

 

4110 – składki ZUS

27.400

27.400

 

 

 

4120 – składki na FP

3650

3.650

 

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

82.000

 

82.000

 

 

85395

Pozostała działalność

16.000

16.000

 

 

 

2570 – dotacje podmiotowe

16.000

16.000

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

422.629

422.629

 

 

85401

Świetlice szkolne

194.959

194.959

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

127.800

127.800

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

12.427

12.427

 

 

 

4110 – składki ZUS

25.045

25.045

 

 

 

4120 – składki na FP

3.432

3.432

 

 

85404

Przedszkola (bez klas “0”)

227.670

227.670

 

 

 

4010 – wynagrodzenia osobowe

139.380

139.380

 

 

 

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.297

16.297

 

 

 

4110 – składki ZUS

29.258

29.258

 

 

 

4120 – składki na FP

4.009

4.009

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

494.500

194.500

300.000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

300.000

 

300.000

 

 

6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-

wych

300.000

 

300.000

 

90003

Oczyszczalnie miasta i wsi

23.500

23.500

 

 

90004

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

8.000

8.000

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

163.000

163.000

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

225.175

225.175

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

54.075

54.075

 

 

 

4110 – składki ZUS

1.330

1.330

 

 

 

4120 – składki na FP

182

182

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice

29.700

29.700

 

 

92195

Pozostała działalność

5.000

5.000

 

 

 

2570 – dotacja podmiotowa

5.000

5.000

 

 

92116

Biblioteki

136.400

136.400

 

 

 

2550 – dotacja podmiotowa

136.400

136.400

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

122.825

122.825

 

 

92601

Obiekty sportowe

16.275

16.275

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

106.550

106.550

 

 

 

2570 – dotacja podmiotowa

106.550

106.550

 

 

 

OGÓŁEM

9.141.625

8.506.625

635.000

 

 

w tym

– wynagrodzenia

– pochodne płac

3.995.189

833.759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na rok 2001

 

Rozdział 90011

 

w złotych

Lp.

Treść

§

Przewidywane

wykonanie

w roku 2000

Projekt planu

na rok 2001

%

1

2

3

4

5

6

I.

Stan środków obrotowych na początek roku

 

540

31.130

 

 

w tym:

 

 

 

 

1.

Środki pieniężne

 

540

31.130

 

2.

Należności

 

 

 

 

3.

Zobowiązania (minus)

 

 

 

 

II.

Przychody

 

31.000

41.570

134,1

 

– różne dochody

0970

29.000

39.870

137,5

 

– pozostałe odsetki

0920

2.000

1.700

85,0

III.

Wydatki

 

29.500

72.700

246,4

1.

Wydatki bieżące:

 

2.500

2.700

 

 

w tym:

– konkurs ekologiczna i czysta zagroda

4210

2.500

2.700

 

2.

Wydatki inwestycyjne ogółem:

– dofinansowanie modernizacji sali gimna-

stycznej w Rębiszowie – ogółem

– lokalna oczyszczalnia

– dofinansowanie budowy kotłowni

– oczyszczalnia ścieków komunalnych

w Mirsku

 

 

6050

6050

6050

27.000

 

12.000

15.000

70.000

 

35.000

35.000

 

IV.

Stan funduszu na koniec roku

 

2.040

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

1.

Środki pieniężne

 

2.040

 

 

2.

Należności

 

 

 

 

3.

Zobowiązania (minus)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

 

 

Plan finansowy zadań realizowanych

przez Rady Sołeckie w ramach budżetu

miasta i gminy Mirsk na rok 2001

 

 

w złotych

Lp.

Rada Sołecka

Dochody

ogółem

Wydatki

ogółem

z tego: rozdziały

92109

 

 

1.

Mlądz

2.823

2.823

 

 

2.

Przecznica

2.288

2.288

 

 

3.

Kłopotno

1.453

1.453

 

 

4.

Kwieciszowice

2.554

2.554

 

 

5.

Gajówka

2.138

2.138

 

 

6.

Grudza

2.238

2.238

 

 

7.

Proszowa

2.392

2.392

 

 

8.

Brzeziniec

1.943

1.943

 

 

9.

Kamień

2.683

2.683

 

 

10.

Rębiszów

1.500

1.500

 

 

11.

Krobica-Orłowice

1.000

1.000

 

 

12.

Gierczyn

4.688

4.688

 

 

13.

Giebułtów

2.000

2.000

 

 

 

OGÓŁEM

 

29.700

29.700

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

Wykaz zadań remontowych na 2001 rok powyżej 10.000 zł

w złotych

Lp.

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

Planowane wydatki

na 2001 rok

1.

Dofinansowanie remontu obiektu gminnej służby zdrowia w Mirsku

851

85121

15.000

2.

Dofinansowanie remontu świetlicy terapeutycznej w Przecznicy

851

85154

17.000

 

OGÓŁEM:

 

 

32.000

 

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 9 lutego 2001 r. (poz. 347)

Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych

otrzymujących dotację z budżetu miasta i gminy w 2001 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Planowana

kwota w zł

Przeznaczenie środków

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

w Mirsku

12.000

dofinansowanie zadań:

– pomoc finansowa i materialna dla najuboższych

– koszty utrzymania lokalu (czynsz)

 

 

 

 

2.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski Mirsk

4.000

– dofinansowanie działalności związanej z opieką nad dziećmi

niepełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo

 

 

 

 

3.

Klub Sportowy “Włókniarz” Mirsk

53.400

– utrzymanie i szkolenie drużyn piłkarskich (czterech drużyn

młodzieżowych, jednej seniorów oraz dofinansowanie za-

kupu sprzętu sportowego, propagowanie biegów długo-

dystansowych

– prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji,

uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,

– organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj-

nych, prowadzenie działalności szkoleniowej

4.

LZS Mirsk

23.800

– rozwój kultury fizycznej na terenie gminy oraz dofinanso-

wanie zakupu sprzętu sportowego oraz transportu na

zawody

5.

Szkolny Związek Sportowy Zarząd

Oddziału Gminnego w Mirsku

11.900

– organizowanie sportowych imprez szkolnych o zasięgu

ogólnogminnym dla dzieci i młodzieży

6.

Gminny Klub Sportowy “Skarbków”

11.300

– krzewienie kultury fizycznej

– prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji,

uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,

– organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyj-

nych, prowadzenie działalności szkoleniowej

7.

Klub Strzelecki “Sokół” Mirsk

przy ZM-G LOK Mirsk

6.150

– popularyzacja i prowadzenie zajęć z zakresu strzelectwa

sportowego wśród młodzieży i dorosłych

8.

Stowarzyszenia Kultury – Amatorski Zespół Folklorystyczny “Podgórzanie”

5.000

– dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdami na prze-

glądy organizowane przez Regionalne Centrum Kultury

(Kolędnicy, Mała Wielkanoc, Święto Chleba, Przegląd Fol-

klorystyczny itp.) oraz częściowe dofinansowanie zakupu

strojów, upowszechnienie, kultywowanie, propagowanie

kultury oraz obrzędów ludowych

9.

Izba Wytrzeźwień

2.150

– świadczenie usług dla mieszkańców gminy zgodnie z gmin-

nym programem rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Ogółem

129.700