258

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-820/426-A/14/2001/II/JK

Wrocław, dnia 16 marca2001 r.

 

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku
z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94,
poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489
i Nr 48, poz. 555, i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania adminis
tracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

 

 

 

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 16 stycznia 2001 r.

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z o. o.

z siedzibą w Oławie,

który posiada statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 932 253 886,

zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej
w pierwszym roku stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,00%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 0,89%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do dnia 31 maja 2002 r.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława z siedzibą w Oławie, posiadającego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/492/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami z dnia 13 listopada 2000 r. nr WCC/492A/426/W/3/2000/MJ
i z dnia 21 listopada 2000 r. nr WCC/492B/426/W/3/2000/MJ
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia
12 listopada 1998 r.
nr PCC/517/426/U/OT-6/98/AD ze zmianami z dnia 17 sierpnia 1999 r. nr PCC/517/S/ /426/U/3/99 i z dnia 13 listopada 2000 r. nr PCC/517A/426/W/3/2000/MJ, w dniu 16 stycznia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1–5 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw – w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego – jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

  1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
    z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § 1 Kodeksu p
    ostępowania administracyjnego, art. 47928 i art. 47929 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych – Dz. U. Nr 160, poz. 1064).
  2. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47930 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.

  1. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
  2. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

WINCENTY RĘKAS

 

 

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej – Oława Sp. z o.o.

ul. Nowy Otok, 155-200 Oława

 

TARYFA DLA CIEPŁA

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE

z dnia 16 marca 2001 r. nr OWR-820/426-A/14/2001/II/JK

 

1. Pojęcia stosowane w taryfie

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348
i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

rozporządzenie przyłączeniowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72,
poz. 845),

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej – Oława Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie, ul. Nowy Otok 1, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej albo zainstalowane
w obiekcie urządzenia lub instalacje do wytwarzania ciepła, które zasilają instalacje odbiorcze w tym obiekcie,

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, które bezpośrednio zasila instalacje odbiorcze w tym obiekcie, dla którego zamówiona moc cieplna nie przekracza 0,2 MW,

Ciepłownia Rejonowa – ciepłownia przy ul. Nowy Otok 1 z kotłami opalanymi węglem kamiennym,

Kotłownia Osiedlowa – kotłownia przy ul. Lwowskiej 12 z kotłami opalanymi paliwem stałym,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej łączący źródło ciepła z tą siecią lub odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z umową,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczone do stosowania urządzenia służące do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których odczyty stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,

warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

liczba punktów pomiarowych – łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych oraz urządzeń, których wskazania stanowią podstawę do określania udziału poszczególnych odbiorców w kosztach ciepła dostarczonego do grupowych węzłów cieplnych obsługujących obiekty więcej niż jednego odbiorcy.

2. Zakres działalności związanej

z zaopatrzeniem w ciepło

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej – Oława Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta Oława.

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/492/426/U/OT-6/ /98/AD z dnia 12 listopada 1998 r. ze zmianami:
nr WCC/492A/426/W/3/2000/MJ z dnia 13 listopada 2000 r., nr WCC/492B/426/W/3/2000/MJ
z dnia 21 listopada 2000 r.,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/517/426/U/ /OT-6/98/AD z dnia 12 listopada 1998 r. ze zmianami: nr PCC/517/S/426/U/3/99 z dnia 17 sierpnia 1999 r., nr PCC/517A/426/W/3/ /2000/MJ z dnia 13 listopada 2000 r.

3. Podział odbiorców na grupy

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego w niniejszej taryfie wyodrębnia się następujące grupy odbiorców ciepła:

Grupa A1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa A2 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i indywidualnego węzła cieplnego sprzedawcy,

Grupa A3 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowego węzła cieplnego sprzedawcy,

Grupa A4 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Ciepłowni Rejonowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowego węzła cieplnego i zewnętrznej instalacji odbiorczej sprzedawcy,

Grupa B1 – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z Kotłowni Osiedlowej za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

Grupa C – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła z kotłami opalanymi paliwem stałym,

Grupa D – odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest z lokalnego źródła ciepła z kotłem opalanym gazem.

4. Ceny i stawki opłat

4.1. Wysokość oraz rodzaje cen i stawek opłat

 

 

 

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej i Kotłowni Osiedlowej

Wysokość cen i stawek opłat

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Netto

A1

A2

A3

A4

B1

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

60 974,01

60 974,01

60 974,01

60 974,01

104 400,00

zł/MW/m-c

5 081,17

5 081,17

5 081,17

5 081,17

8 700,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

19,52

19,52

19,52

19,52

28,10

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

8,80

8,80

8,80

8,80

2,44

4.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

6 000,00

6 360,00

6 360,00

6 960,00

1 800,00

zł/MW/m-c

500,00

530,00

530,00

580,00

125,00

5.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

/GJ

2,20

3,00

3,10

2,70

0,90

6.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

60,91

60,91

60,91

60,91

60,91

zł/punkt pomiarowy/m-c

5,08

5,08

5,08

5,08

5,08

Brutto z VAT = 22%

A1

A2

A3

A4

B1

7.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

74 388,29

74 388,29

74 388,29

74 388,29

127 368,00

zł/MW/m-c

6 199,03

6 199,03

6 199,03

6 199,03

10 614,00

8.

Cena ciepła

zł/GJ

23,81

23,81

23,81

23,81

34,28

9.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

10,74

10,74

10,74

10,74

2,98

10.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

7 320,00

7 759,20

7 759,20

8 491,20

2 196,00

zł/MW/m-c

610,00

646,60

646,60

707,60

152,50

11.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

2,68

3,66

3,78

3,29

1,10

12.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt pomiarowy/rok

74,31

74,31

74,31

74,31

74,31

zł/punkt pomiarowy/m-c

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

Odbiorcy zasilani z lokalnych źródeł ciepła

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

Wysokość stawek opłat

Netto

C

D

1.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

9 250,00

6 438,00

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

28,10

31,10

Brutto z VAT = 22%

C

D

3.

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

11 285,00

7 854,36

4.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

34,28

37,94

 

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zmianami), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanow
ień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania usługi w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa
w pkt 1.

5. Obliczanie opłat za ciepło

miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną,

opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczenio-wego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgranicz
enia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty za ciepło,

opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej,

miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

miesięczna rata opłaty abonamentowej, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

– niedotrzymywania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

– nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

7. Wprowadzanie cen i stawek opłat

Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

 

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

PREZES ZARZĄDU

MICHAŁ WĘGŁOWSKI