256

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 2 stycznia 2001 r. pomiędzy:

1) Zarządem Powiatu w Lubinie, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez:

Józefa Bobera – Starostę Lubińskiego

Krzysztofa Jana Krajewskiego – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Sikorskiej

2) a Zarządem Gminy Miejskiej Lubin, zwanej dalej Przejmującym, reprezentowanym przez:

Romana Sadowskiego – Prezydenta Miasta Lubina

Daniela Cyganowskiego – Wiceprezydenta Miasta Lubina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej – Alicji Michułki

w sprawie przekazania zarządu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami),
w związku z art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami) strony porozumienia postanawiają, co
następuje:

§ 1

1. Zarząd Powiatu w Lubinie przekazuje, a Zarząd Gminy Miejskiej Lubin przejmuje prowadzenie spraw z zakresu pełnienia funkcji zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.

§ 2

1. Zasady finansowania zadań powierzonych niniejszym porozumieniem strony ustalają w drodze porozumienia dodatkowego.

2. Wykaz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta stanowi załącznik do porozumienia określonego w ust. 1.

§ 3

Opłaty i kary określone w art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zmianami) – za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg – stanowić będą dochody środków specjalnych Przejmującego
z przeznacze
niem na utrzymanie dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Lubina.

§ 4

Zarząd gminy miejskiej będzie składać roczne sprawozdania rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonego zadania w terminie do dnia 15 lutego po zakończeniu roku budżetowego.

§ 5

1. W ramach przekazanych Przejmujący upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych.

2. Sprawy, w których postępowanie nie zostanie zakończone do dnia cofnięcia przekazania, przejmuje do załatwienia Przekazujący.

§6

W odbiorach robót prowadzonych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina może uczestniczyć przedstawiciel Przekazującego.

§ 7

1. Zmiana postanowień porozumienia wymaga wyłącznie formy pisemnej za zgodą obydwu stron pod rygorem nieważności.

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby gminy miejskiej Lubin.

§ 8

Każda ze stron ma prawo rozwiązania porozumienia zachowując trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

§ 9

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 10

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 11

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem przekazania do publikacji.

§ 12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przekazujący Przejmujący

STAROSTA

JÓZEF BOBER

PREZYDENT MIASTA

ROMAN SADOWSKI

WICESTAROSTA

KRZYSZTOF JAN KRAJEWSKI

Z-CA PREZYDENTA MIASTA

DANIEL CYGANOWSKI

SKARBNIK POWIATU

IRENA SIKORSKA

SKARBNIK MIASTA

ALICJA MICHUŁKA