255

ZARZĄDZENIE STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 7 marca 2001 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2001 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w domu pomocy społecznej w 2001 r. w wysokości:

1) 1.748 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,

2) 1.759 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie,

3) 1.725 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce,

4) 1.723 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w Kowarach.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
z mocą od 1 stycznia 2001 r.

STAROSTA

RYSZARD BROL