201

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 6 marca 2001 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacją wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kostomłotach w okręgu wyborczym nr 2,
w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Stanisława Dobrzyckiego, stwierdzonym uchwałą tej Rady nr XXVII/173/01 z dnia 2 marca 2001 r.

2. W okręgu wyborczym nr 2 wybiera się 1 radnego.

§ 2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 27 maja 2001 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL

Załącznik do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2001 r. (poz. 201)

 

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kostomłotach

w okręgu wyborczym nr 2

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 28 marca 2001 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 7 kwietnia 2001 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach

do 12 kwietnia 2001 r.

– powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach

do 27 kwietnia 2001 r.

do godz. 2400

– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach list kandydatów na radnego dla okręgu wyborczego nr 2

do 6 maja 2001 r.

– powołanie przez Zarząd Gminy w Kostomłotach obwodowej komisji wyborczej

– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 11 maja 2001 r.

– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kostomłotach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 12 maja 2001 r.

– sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Kostomłotach na obszar okręgu wyborczego nr 2

do 26 maja 2001 r.

– przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

27 maja 2001 r.

godz. 600 – 2000

– głosowanie