2928

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek cen za wywóz stałych i płynnych odpadów komunalnych oraz stawek za zrzut i odprowadzanie ich kanalizacją do oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku postanawia:

§ 1

1. Ustalić górne stawki opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z poszczególnych posesji w kwocie – 18,00 zł za 1 m3 (netto).

2. Ustala się roczną normę stałych odpadów komunalnych:

– od osób fizycznych – 0,5 m3

– od jednostek budżetowych – 20 m3

– od podmiotów gospodarczych – 3 m3

W przypadku zgromadzenia przez użytkownika większej ilości stałych odpadów komunalnych związanych z remontem mieszkania itp. należy z usługodawcą zawrzeć odrębną umowę na wywóz tych odpadów.

3. Za wywóz płynnych odpadów komunalnych ustala się górną stawkę w kwocie 10,56 zł za 1 m3
(netto).

4. Dla osób odprowadzających ścieki kanalizacją bezpośrednio do oczyszczalni ścieków i dla osób i podmiotów dowożących innym transportem niż transport Zakładu GKiM w Wińsku, ustala się górną stawkę w kwocie 1,60 zł 1 m3 (netto) ścieków.

Przyjmując, że ilość odprowadzanych ścieków równa się ilości pobranej wody.

5. Ustalone ceny za świadczone usługi przez Zakład GKiM w zakresie wywozu odpadów komunalnych nie pokrywają w całości kosztów tych świadczeń.

Niedobór zostanie pokryty z dotacji budżetu gminy.

§ 2

Ceny i normy powyższe należy uwzględnić w aneksach do umów o najem lokali mieszkalnych i umów o wywóz odpadów komunalnych zawartych z użytkownikami nieruchomości z terenu gminy Wińsko.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała z dnia 29 grudnia 2000 r. nr XIXX/216/2000 w sprawie ustalenia cen za wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ich kanalizacją do oczyszczalni ścieków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
IZYDOR MYŚLICKI