2926

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy Święta Katarzyna wynosi:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 996 zł

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton – 1 200 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 1 620 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy – 2 124 zł

– o liczbie osi cztery i więcej – 2 124 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2 124 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 1 620 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

– o liczbie osi – trzy – 2 124 zł

– o liczbie osi – cztery i więcej – 2 124 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

– o liczbie osi cztery i więcej – 2 124 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 392 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 392 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 392 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 1 620 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 2 220 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 ton i poniżej 12 ton – 840 zł

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne do używania z pojazdem silnikowym, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1 080 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1 392 zł

– o liczbie osi – dwie – 1 392 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 1 620 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych do używania z pojazdem silnikowym, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1 080 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

– o liczbie osi – jedna – 1 392 zł

– o liczbie osi – dwie – 1 392 zł

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

– o liczbie osi – dwie – 1 620 zł

– o liczbie osi – trzy – 1 620 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 1 392 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 620 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
MAREK TOMCZAK