2918

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 60, art. 61, art. 62 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.), w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podatek leśny w 2002 roku z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,200 m3 drewna tartacznego iglastego, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, wynosząca 126,07 zł za 1 m3 ustalono na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski Nr 38, poz. 627 z dnia 19 października 2001 r.

3. Dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych oraz lasów, dla których nie ma sporządzonego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, podatek leśny za rok podatkowy 2002 wynosi równowartość pieniężną 0,3 q żyta od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych, ustalonej na podstawie ewidencji gruntów. Równowartość pieniężna żyta, wynosząca 37,19 zł za 1 q ustalona została według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów podatku rolnego – Monitor Polski Nr 35, poz. 573 z dnia 12 października 2001 r.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr XXIV/189/00 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku leśnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ ŻYŁA