2917

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 10, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje:

§ 1

Na terenie gminy Lewin Kłodzki stosuje się w roku 2002 podatek od posiadanych środków transportowych – wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr XXIV/188/00 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GRZEGORZ ŻYŁA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2001 r. (poz. 2917)

STAWKI PODATKOWE OD POSIADANYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Lp.

Masa całkowita w t

Liczba osi

Stawka podatku

w zł

nie mniej niż

mniej niż

I.

Samochody ciężarowe

1.

3,5

5,5

2

300

2.

5,5

9

2

500

3.

9

12

2

600

4.

12

13

2

650

5.

13

14

2

700

6.

14

15

2

750

7.

15

18

2

1 100

8.

15

17

3

300

9.

17

19

3

500

10.

19

21

3

600

11.

21

23

3

900

12.

23

25

3

1 400

13.

25

26

3

1 400

14.

23

25

4 i więcej

600

15.

25

27

4 i więcej

902

16.

27

29

4 i więcej

1 432

17.

29

31

4 i więcej

2 124

18.

31

32

4 i więcej

2 124

II.

Ciągnik siodłowy, który wraz z naczepą, i ciągnik balastowy, który wraz z przyczepą, jako zespoły posiadają masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1.

3,5

12

 

700

2.

12

18

2

900

3.

18

25

2

1 000

4.

25

31

2

1 300

5.

31

36

2

1 500

6.

36

40

2

1 700

7.

36

40

3

1 500

8.

40

44

3

2 250

III.

Przyczepy i naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1.

7

12

 

600

2.

12

18

1

700

3.

18

25

1

750

4.

25

28

1

800

5.

23

28

2

700

6.

28

33

2

750

7.

33

36

2

1 200

8.

36

38

2

1 250

9.

38

44

2

1 500

10.

36

38

3

900

11.

38

44

3

1 150

IV.

Autobusy o liczbie miejsc siedzących do 15

400

V.

Autobusy o liczbie miejsc siedzących od 16 do 30

700

VI.

Autobusy o liczbie miejsc siedzących wyższej niż 30

1 000