2915

UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od posiadania jednego i każdego następnego psa wynosi 37,19 zł rocznie.

§ 2

Zwalnia się od płacenia podatku właścicieli lub użytkowników nieruchomości rolnych do 1 ha, a zamieszkujących wolno stojące budynki mieszkalne – od jednego psa.

§ 3

1. Podatek pobiera się w połowie wysokości stawek w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.

2. Podatek jest płatny z góry bez wezwania do końca marca każdego roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVIII/121/2000 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Krośnice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JÓZEF WITEK