2911

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 27 listopada 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 401, poz. 444 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale XXVII/229/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 liczba porządkowa 19 otrzymuje brzmienie:

“19. ANNA CHMAL”,

2) w załączniku nr 1 dodaje się liczbę porządkową 31 w brzmieniu:

“31 ADAM BABCZYSZYN – sołectwo Zawiszów”,

3) dodaje się § 3a w brzmieniu:

“3a. Termin płatności dla inkasentów poszczególnych podatków wyznacza się do dnia: 18 marca, 18 maja, 18 września i 18 listopada”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
TERESA MAZUREK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2911)

Lp.

Imię i nazwisko

Sołectwo

1.

Leszek Tokarz

Bojanice

2.

Cecylia Pączek

Boleścin

3.

Czesław Kmera

Burkatów

4.

Bartłomiej Pytko

Bystrzyca Dolna

5.

Zdzisław Kurzeja

Bystrzyca Górna

6.

Artur Satała

Gogołów

7.

Jerzy Chowański

Grodziszcze

8.

Mirosław Białoszycki

Jagodnik

9.

Władysława Łach

Komorów

10.

Kazimimierz Skrzypek

Krzczonów

11.

Józef Wolak

Krzyżowa

12.

Jan Grzechynka

Lubachów

13.

Stanisław Mroczek

Lutomia Dolna

14.

Bartłomiej Piątek

Lutomia Górna

15.

Marian Foryś

Makowice – Jakubów

16.

Halina Matlak

Miłochów

17.

Stanisław Grzechynia

Modliszów

18.

Jan Pawlica

Mokrzeszów

19.

Anna Chmal

Opoczka

20.

Regina Adamska

Panków

21.

Antoni Kołodziejczyk

Pogorzała

22.

Stefania Kudzia

Pszenno

23.

Henryk Siwiec

Słotwina

24.

Irena Tyc

Stachowice

25.

Zygmunt Skórzyński

Sulisławice

26.

Tadeusz Zaczkiewicz

Wieruszów

27.

Irena Dudziak

Wilków

28.

Fabian Bartoszewicz

Witoszów Dolny

29.

Bogusław Szatanik

Witoszów Górny

30.

Tadeusz Broński

Wiśniowa

31.

Adam Babczyszyn

Zawiszów