2906

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE

z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) oraz § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 X 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy w wysokości – 10.00 zł,

2) przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego, wozu konnego w wysokości – 5 zł,

3) za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży, niezależnie od branży lub rodzaju wykonywania czynności rzemieślniczych w wysokości – 10,00 zł.

II. Opłata za okres 1 tygodnia:

1) przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy w wysokości – 40,00 zł,

2) przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego i wozu konnego – 20,00 zł,

3) za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży lub rodzaju wykonywania czynności rzemieślniczych – 40,00 zł.

§ 2

Zwalnia się z opłaty targowej płody rolne.

§ 3

Opłata targowa płatna jest u sołtysa wsi, w której dokonywana jest sprzedaż, w dniu dokonywania czynności, za którą opłatę się uiszcza.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXII/137/2000 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2002.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
HENRYKA WYSZOWSKA