2904

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z późn. zm.) oraz art. 8, 10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. wraz z późn. zm.) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,– zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000,– zł

c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 1.200,– zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne niezależnie od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 1.600,– zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niezależnie od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 29 ton 1.600,– zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton 2.124,– zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.400,- zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton 1.400,– zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton 1.800,– zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton 1.678,– zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton 2.207,– zł

7. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:1.200,– zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton 1.400,– zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton 1.770,– zł

9. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.400,– zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.770,– zł

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXIX/147/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2001 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
MARIUSZ BOGDAŃSKI