2902

UCHWAŁA RADY GMINY W NOWEJ RUDZIE

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 8, i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 745 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1994 r. Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Dz. U. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041, Dz. U. Nr 122, poz. 1315), w związku z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Gminy w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki opłaty miejscowej pobieranej za każdy dzień pobytu w miejscowościach Jugów i Sokolec:

1) od dzieci i młodzieży szkolnej (pobyt indywidualny) – 0,50 zł,

2) od pozostałych osób – 1,55 zł.

§ 2

Opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu w dniu zgłoszenia się w domu wypoczynkowym, pensjonacie, schronisku itp.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa powierzonego podmiotowi prowadzącemu działalność hotelarską w obiektach, o których mowa w § 2 uchwały

2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie w formie prowizji w wysokości 5% od pobranej opłaty.

§ 4

1. Określa się stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej:

1) za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda, za każdą stronę formatu A-4 – 25 zł,

2) za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – 50 zł,

3) za sporządzanie testamentów w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie – 30 zł,

4) za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Gminy w Nowej Rudzie – 50 zł,

5) za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 40 zł,

6) za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 20 zł,

7) za uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi układami komunikacyjnymi oraz koordynacji lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 20 zł od formatu dokumentacji A-4 w skali 1:500, a przy przekroczeniu tego formatu wielokrotność tej kwoty proporcjonalnie do tego przekroczenia.

2. W wypadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionych opłaty administracyjnej nie pobiera się w całości lub części.

3. Opłatę administracyjną wpłaca się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek budżetu gminy przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 5

Traci moc uchwała nr 15/V/98 z dnia 29 grudnia 1998 roku Rady Gminy w Nowej Rudzie o opłatach lokalnych zmieniona uchwałą nr 64/XII/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku, uchwałą nr 134/XX/00 z dnia 18 grudnia 2000 roku, uchwałą nr 153/XXI/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku oraz uchwałą nr 183/XXV/01 z dnia 25 czerwca 2001 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie Rady Gminy i Zarządu Gminy w Nowej Rudzie oraz na terenie sołectw Gminy Nowa Ruda.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
TERESA PAŹDZIERNIAK