2894

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 wraz z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. wraz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje.

§ 1

Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:

1. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł.

2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospo-
darczą inną niż rolnicza lub leśna – 16,83 zł.

3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanymi materiałami siewnymi – 7,84 zł.

4. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części – 5,62 zł.

5. Od budowli, od wartości – 2%.

6. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza
lub leśna, które nie są jednocześnie związane z budynkami mieszkalnymi – 0,60 zł.

7. Od 1 m2 powierzchni użytków rolnych niewchodzących w skład gospodarstw rolnych
wykorzystywanych na cele rolne – 0,06 zł.

8. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

powierzchni – 3,28 zł.

9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów – 0,09 zł.

§ 2

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.200,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś (osie) jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

0

123

13

14

123

340

14

15

340

479

15

18

479

1.084

Trzy osie

15

17

123

214

17

19

214

439

19

21

439

570

21

23

570

878

23

25

878

1365

25

26

878

1365

cd. tabeli

1

2

3

4

Cztery osie i więcej

23

25

570

578

25

27

578

902

27

29

902

1432

29

31

1432

2124

31

32

1432

2124

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.400,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś (osie) jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

0

33

18

25

230

416

25

31

485

796

31

40

1223

1678

trzy osie

36

40

1079

1492

40

44

1492

2207

5. Od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego – 1.200,00 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

pojazd silnikowy + naczepa (przyczepa)

w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś (osie) jezdne z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

0

22

18

25

154

277

25

28

277

486

2 osie

23

28

182

268

28

33

531

736

33

38

736

1118

38

44

995

1472

3 osie

36

38

586

816

38

44

816

1109

7. Od autobusów:

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc – 1.400 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.770 zł

§ 3

Ustala się stawkę podatku od posiadania psa w wysokości – 37,00 zł.

1. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa, w kasie banku lub u inkasenta.

2. Podatek uiszcza się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

3. Emeryci i renciści opłacają podatek od posiadania pierwszego psa w wysokości 50% ustalonej stawki.

4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w wysokości – 13,00 zł.

§ 4

Ustala się opłatę administracyjną za wydawanie opinii z planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości – 186,91 zł.

§ 5

1. Ustala się pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalając inkasentów w osobach sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 8% kwoty podatku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PAWEŁ SKIBIŃSKI