2893

UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 16 listopada 2001 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z wodociągu gminnego oraz wysokości stawek za pobór wody w gminie Jordanów Śląski

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), a także art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Korzystanie z wodociągu grupowego będącego własnością gminy Jordanów Śląski jest odpłatne.

2. Wysokość odpłatności różnicuje się dla gospodarstw domowych i dla pozostałych odbiorców, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 2

1. Ustala się następującą wysokość stawek za pobór wody:

1) dla gospodarstw domowych – 1,20 zł za 1 m3

2) dla pozostałych odbiorców – 1,60 zł za 1 m3

2. Do stawek określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 3

Szczegółowe warunki korzystania z wodociągu grupowego JORDANÓW określa umowa spisana z każdym odbiorcą.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Jordanów Śląski.

§ 5

Traci moc uchwała nr XVII/92/2000 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad korzystania z wodociągu gminnego oraz wysokości stawek za pobór wody w gminie Jordanów Śląski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZBIGNIEW ZAGÓRSKI