2891

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA

z dnia 13 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat:

1) za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności:

– 110 l – 0,93 zł miesięcznie,

– 240 l – 1,87 zł miesięcznie,

– 1100 l– 14,02 zł miesięcznie,

2) za unieszkodliwianie odpadów dostarczonych indywidualnie na wysypisko odpadów komunalnych – 5,61 zł/m3,

3) za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

– z gospodarstw domowych – 14,95 zł/m3,

– dla pozostałych jednostek – 37,38 zł/m3.

§ 2

Dla osób, które nie korzystają z indywidualnych pojemników do gromadzenia odpadów, ustala się roczną normę dostarczonych odpadów w ilości:

– 1,8 m3 na osobę.

§ 3

Na podstawie przedłożonej kalkulacji kosztów ponoszonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na usługi wymienione w § 1 pkt 3 ustala się opłatę za 1 m3 w kwocie 59,40 zł.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXV/196/2000 Rady Gminy Rudna z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIEWICZ

KALKULACJA

rocznych kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

wg przewidywanych w roku 2002

Przewid. wykon. Plan

w 2001 r. na 2002 rok

I. Koszty:

1. Fundusz płac + pochodne – 238.000 238.000

2. Koszty zarządu (31%) – 73.000 73.800

3. Materiały – 18.000 16.000

4. Koszty zaopatrzenia (25%) – 4.500 4.000

5. Energia elektryczna – 7.000 7.000

6. Usługi pozostałych działów (transport, elektrycy,

zastępstwo dozorców) – 15.958 18.000

7. Usługi obce (naprawy sprzętu, usługi telefon.) – 2.000 2.000

8. Pozostałe koszty (ubezpieczenia, badania okres. pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, delegacje

służbowe) opłaty za emisję zanieczyszczeń – 5.000 6.000

9. Legalizacja wagi – 7.561

10. Razem koszty: – 364.258 372.361

II. Wartość usług wykonywanych na rzecz pozostałych

działów ZGKiM – – 20.000 – 20.000

III. Ogółem koszty: – 344.258 352.361

IV. Przychody: – 65.078 67.241

1. Z opłat za korzystanie z pojemników za gromadzenie

odpadów: – 48.078 47.119

– 40 szt. 110 l x 0,93 zł/m-c x 12 m-cy = 446,00

– rok 2001 – 978,00 zł

– 1.780 szt. 240 l x 1,87 zł/m-c x 12 m-cy = 39.943,00

– rok 2001 – 38.800

– 40 szt. 1100 l x 14,02 zł/m-c x 12 m-cy = 6.730,00

– rok 2001 – 8.300,00

2. Z opłat za unieszkodliwianie odpadów komun. dostarczanych indywidualnie przez dostawcę – 500 1.122

(200 m3 rocznie x 5,61 zł = 1.122)

3. Wpływy ze sprzedaży stłuczki szklanej, opakowań PET, złomu – 3.500 4.000

4. Odpłaty za składowanie odpadów wg obowiązujących przepisów – 13.000 15.000

V. Koszty niepokryte przychodami, poniesione na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów – 279.180 285.120

VI. Przewidywana ilość odebranych odpadów w roku 2002 – 4.700 4.800

VII. Koszt usługi przeliczony na 1 m3 – 59,40 59,40

PRZEWODNICZĄCY RADY
JERZY STANKIEWICZ