2890

UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIÓW

z dnia 12 listopada 2001 r.

w sprawie przyjęcia wysokości ceny sprzedaży drewna ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2002 rok

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444 ze zmianami) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2001 r. w wysokości 126,07 zł za 1 m3 jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2002 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
ZBIGNIEW GAŁEK