2889

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się minimalne stawki czynszów za najem i dzierżawę lokali użytkowych i lokali znajdujących się w miejscach użyteczności publicznej oraz czynszów za najem i dzierżawę gruntów. Minimalną stawką jest dolna granica naliczanych czynszów za najem i dzierżawę mienia komunalnego będącego stawką wywoływaną na przetargach.

§ 2

1. Wysokość stawek minimalnych ustala Rada Gminy i Miasta Węgliniec w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

2. Wysokość stawek minimalnych na rok 2002 została określona w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Wymienione w pkt 2 stawki są obligatoryjne do stosowania przez gminne jednostki organizacyjne.

§ 3

1. Lokale użytkowe wg kryterium lokalizacji dzieli się na dwie strefy:

a) I strefa – obejmuje ulice: Sikorskiego, Kochanowskiego, K. Wojtyły i Wojska Polskiego w Węglińcu,

b) II strefa – obejmuje pozostałą część miasta i wszystkie sołectwa na obszarze gminy.

2. Ustala się preferencyjne stawki czynszu za garaże i dla następujących rodzajów działalności gospodarczej:

a) usługi dla ludności (szewstwo, krawiectwo, zegarmistrzostwo, fryzjerstwo, FOTO, naprawy RTV, AGD),

b) księgarnie, biura,

c) gastronomia bez sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwo).

3. W przypadku zmiany branży prowadzonej działalności zmianie ulegają również stawki czynszu.

4. Grunty komunalne dzieli się na:

a) grunty zabudowane,

b) grunty niezabudowane (użytkowane rolniczo),

c) grunty niezabudowane przeznaczone pod działalność inną niż rolnicza (nierolnicza).

§ 4

Zarząd Gminy i Miasta Węgliniec może zastosować ulgi i zwolnienia od minimalnych stawek czynszu.

§ 5

Traci moc uchwała nr 18/93 Rady Gminy i Miasta Węgliniec ze zmianami z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania mieniem komunalnym i ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz uchwała nr 71/92 Rady Gminy i Miasta Węgliniec ze zmianami z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali w obiektach kultury na terenie gminy i miasta Węgliniec.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA
MIROSŁAW SOCHOŃ

Załącznik do uchwały Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 2889)

1. Lokale użytkowe

1) STREFA I

a) działalność preferencyjna 4,60 zł

b) działalność pozostała 7,60 zł

2) STREFA II

a) działalność preferencyjna 3,00 zł

b) działalność pozostała 4,00 zł

2. Lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie usług medycznych 1,00 zł

3. Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne jednostki i zakłady budżetowe na prowadzenie działalności statutowej 0,50 zł

4. Lokale znajdujące się w obiektach kultury:

1) klubokawiarnie 0,02 zł

2) wynajem sali na uroczystości weselne i inne organizowane imprezy przez osoby fizyczne i prawne 250,00 zł za dobę + koszty energii, wody i energii cieplnej wg ustalonej wysokości.

5. Obiekty sportowe kubaturowe z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą:

1) gminne jednostki organizacyjne na podstawie umów zawieranych z zarządcami obiektów,

2) pozostałe podmioty:

a) sala główna 50,00 zł/h

b) sala gimnastyki korekcyjnej 20,00 zł/h

6. Nieruchomości gruntowe:

1) zabudowane 0,50 zł za 1 m2 rocznie

2) niezabudowane:

a) użytkowane nierolniczo 0,60 zł za 1 m2 rocznie

b) użytkowane rolniczo z wyjątkiem ogródków przydomowych wg stawek AWRSP

3) użytkowane jako ogródki przydomowe 0,10 zł za 1 m2 rocznie + VAT

7. Plac pod zabudowę nietrwałą – wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie) 60 zł za pow. do 25 m2 i każdą jej rozpoczętą krotność.