2888

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania, odpłatności i zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko--Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu:

1) usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2) osoby niespełniające warunku z pkt 1 są zobowiązane do zwrotu części lub całości wydatków za usługi opiekuńcze wg tabeli:

Dochód osoby lub rodziny w porównaniu
z ustalonym kryterium dochodowym
(art. 4 ust. 1) w procentach

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w procentach za 1 godzinę

Do 100

Bezpłatnie

100,1–135

14%

135,1–175

30%

175,1–250

45%

250,1–300

75%

300,1 – powyżej

100%

§ 2

Wymienione w uchwale kwoty określające wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń w formie usług opiekuńczych podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 35a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756 ze zm.).

§ 3

Zwrot kosztów usługi w kwocie wymienionej w decyzji o jej przyznaniu dokonuje się przez uiszczenie należności w kasie MGOPS w Węglińcu w terminie określonym decyzją.

§ 4

Upoważnia się kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do odstąpienia na wniosek zainteresowanej osoby od żądania zwrotu kosztów usługi na zasadach określonych w art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY I MIASTA
MIROSŁAW SOCHOŃ