2881

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości:

1. Przy sprzedaży zwierząt od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:

a) konie i bydło powyżej lat 2 – 8,00 zł

b) jałowizna, źrebięta, trzoda chlewna, cielęta, kozy – 6,00 zł

2. Przy sprzedaży detalicznej:

a) z wozu konnego (od wozu) – 8,00 zł

b) z samochodu osobowego lub dostawczego (od samochodu) do 3,5 tony – 10,00 zł

c) z samochodu powyżej 3,5 tony, platformy, przyczepy samochodowej (od samochodu, platformy, przyczepy) – 18,00 zł

3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. (od osoby):

a) indywidualnych producentów sprzedających wytwory własnej produkcji – 3,00 zł

b) małych ilości warzyw, kwiatów – 3,00 zł

4. Przy sprzedaży z innych urządzeń, takich jak: stoły, koce, płachty, łóżka, pawilony ogrodowe itp. po: 15,00 zł za stoisko o powierzchni do 6 m2 na terenach komunalnych, prywatnych, pozostałych.

§ 2

Do poboru opłat targowych upoważnia się:

a) Pana Henryka Medeckiego, z którym będzie zawarta umowa o inkaso w wysokości 10% od pobranych w ciągu miesiąca opłat na targowisku zlokalizowanym w obrębie stadionu sportowego w Oławie,

b) Pana Andrzeja Morawskiego, z którym będzie zawarta umowa o miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 650 zł brutto za pobieranie opłat na targowisku miejskim przy ul. Sportowej w Oławie oraz na targowisku należącym do Pana Jerzego Wysockiego położonym przy ul. Sportowej 2 nr dz. 19/3, AM-45. W przypadku zmiany inkasenta opłaty targowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 3

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez zarządcę targowiska.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Oławie nr IX/49/ /2001 z dnia 13 września 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ GRZESZCZAK