2879

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok, zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze miasta Oława następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej – 0,49 zł

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej – 16,83 zł

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej – 7,84 zł

4) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej – 5,62 zł

5) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6,

6) od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczych gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania, oczyszczania ścieków – 1,3% ich wartości określonej na podst. art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6,

7) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,60 zł

8) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 pow. użytkowej – 0,06 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,28 zł

c) pozostałych – od 1 m2 powierzchni – 0,09 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości poza wymienionymi w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1. Zakłady budżetowe dotowane z budżetu gminy.

§ 3

Wzór wykazu nieruchomości dla osób fizycznych określa załącznik nr 1 do uchwały.

Wzór wykazu nieruchomości dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Oławie.

§ 5

Traci moc uchwała nr XIII/104/00 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ GRZESZCZAK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. (poz. 2879)

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY ZEZNANIE

 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI – ULICA, NUMER DOMU – MIESZKANIA – GARAŻU

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

WŁAŚCICIEL (WSPÓŁWŁAŚCICIELE,

UŻYTKOWNICY, DZIERŻAWCY)

NIP

...............................

PESEL

...............................

IMIĘ OJCA

......................................

IMIĘ MATKI

......................................

DATA NABYCIA

........................

ADRES ZAMIESZKANIA

........................................................................................................................................................................................................................................

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

ADRES KORESPONDENCJI

......................................................................................................................................................

TELEFON

 

 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY ZEZNANIE I ZWRACA ORGANOWI FINANSOWEMU

W TERMINIE 14 DNI

POZ.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

PODSTAWA OPODATKOWANIA

POW. UŻYTKOWA W M2

1.

BUDYNKI MIESZKALNE LUB ICH CZĘŚCI

2.

CZĘŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3.

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INNĄ NIŻ ROLNICZA LUB LEŚNA

4.

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI ZAJĘTE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

5.

POZOSTAŁE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (W TYM: SZOPY, WIATY, KOMÓRKI, GARAŻE WOLNO STOJĄCE)

6.

BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INNEJ NIŻ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA LUB LEŚNA,

NP. BASENY, URZĄDZENIA, OGRODZENIA, PODJAZDY, TABLICE REKLAMOWE, BILLBOARDY

WARTOŚĆ BUDOWLI

W ZŁ

........................................

7.

GRUNTY:

a) ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INNĄ NIŻ

ROLNICZA LUB LEŚNA Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH

Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

b) UŻYTKI ROLNE NIEWCHODZĄCE W SKŁAD

GOSPODARSTW ROLNYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW

USTAWY O PODATKU ROLNYM WYKORZYSTYWANE NA

CELE ROLNICZE

c) GRUNTY POD JEZIORAMI I ZAJĘTE NA ZBIORNIKI WODNE

RETENCYJNE

d) GRUNTY POZOSTAŁE

a).......................................

 

b).......................................

 

 

c).......................................

d).......................................

OŁAWA, DNIA............................... ........................................................

(PODPIS)

O WSZELKICH ZMIANACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (POWIERZCHNIA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, ZMIANA WŁAŚCICIELA) ZAWIADOMIĘ ORGAN PODATKOWY W TERMINIE 14 DNI OD ZAJŚCIA ZMIANY.

ZEZNANIE SPORZĄDZONE JEST ZGODNIE Z MOJĄ WIEDZĄ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA ZATAJENIE DANYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA USTALENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB JEGO WYSOKOŚĆ ORAZ ZA PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ JEST MI ZNANA.

UWAGA:

1. Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach mierzoną po wewnętrznej długości ścian, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych.

2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

3. Do poz. 6a – art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADNOTACJE URZĘDOWE:

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. (poz. 2879)

DEKLARACJA

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002

Lp.

Wyszczególnienie

Podstawa

opodatkowania

pow. użytkowa

Stawka

podatku

Kwota

podatku

1.

Budynki mieszkalne lub ich części

pow. użytkowa

................... m2

   

2.

Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

pow. użytkowa

 

................... m2

   

3.

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

pow. użytkowa

................... m2

   

4.

Pozostałe budynki lub ich części

pow. użytkowa

.................... m2

5.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna

wartość

.................... zł

   

6.

Budowle wykorzystane bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

wartość

 

..................... zł

   

7.

Grunty związane z działalnością gospodarcza inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

pow. użytkowa

.................... m2

   

8.

a) Użytki rolne niewchodzące w skład gospo-

darstw rolnych w rozumieniu przepisów usta-

wy o podatku rolnym wykorzystywane na cele

rolnicze

pow. użytkowa

..................... m2

   
 

b) Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych

pow. użytkowa

..................... m2

   

c) Pozostałe grunty

pow. użytkowa

.

.................... m2

.........................................

.........................................

........................................

nazwisko i imię osoby

odpowiedzialnej za prawidłowe

obliczenie podatku

telefon

kierownik jednostki

Dyrektor

 

Pouczenie: zgodnie z art. 26a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zmianami) – dla zobowiązań podatkowych powstających w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa podstawę
wystawienia tytułu wykonawczego stanowi również deklaracja lub zeznanie złożone przez zobowiązanego.

Wypełnia organ podatkowy

 

................................. 2002 r.

(data wpływu)

 

1. W wyniku wstępnej kontroli przypada: .................................................................................................

do przypisu zł

do odpisu zł

.............................................................................................

.............................................................................................

....................................... 2002 r. ............................................................................................

 

2. Adnotacje księgowości:

.........................................................................................................................................................

REGON – Wypełnia podatnik

 

 

 

Adnotacje urzędowe:

.........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

POUCZENIE:

Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

1) składać właściwemu organowi gminy – według miejsca położenia nieruchomości – deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, w razie zaistnienia zmian należy skorygować odpowiednio deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

2) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania na rachunek właściwego budżetu gminy za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15. każdego miesiąca,

3) zaokrąglać do pełnego 1 złotego podstawę opodatkowania (poz. 5) oraz do pełnych groszy kwoty podatków.