2872

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2002 rok

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych z dnia 18 października 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość podatku od posiadania psa na kwotę 37,19 zł.

§ 2

1. Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

2. Podatek jest płatny z góry (bez wezwania) do końca marca każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa na następujących warunkach:

1. Do poboru podatku od posiadania psów upoważnia się osoby fizyczne (pracownicy referatu finansowego urzędu, administracji budynków, Straży Miejskiej) zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, do zawarcia których zobowiązuje się Zarząd Miejski w Polanicy Zdroju.

2. Inkaso podatku od posiadania psów będzie pobierane na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 wydawane i ewidencjonowane przez kasę Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju .

3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej raz w miesiącu w referacie finansowym Urzędu.

4. Za pobór podatku od posiadania psów przyznaje się inkasentom prowizję w wys. 10% od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana po zakończeniu każdego kwartału.

§ 4

Wprowadza się dodatkowe zwolnienie w podatku od posiadania psów, tj. dla samotnie zamieszkałych (zameldowanych zgodnie z rejestrem prowadzonym przez biuro ewidencji ludności) emerytów i rencistów o najniższych dochodach – najniższa emerytura, renta – zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ LIPIŃSKI