2871

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2002*

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych z dnia 18 października 2001 roku (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

a) przy sprzedaży artykułów rolnych i owoców (za wyjątkiem pochodzenia zagranicznego) z ręki, kosza, wiadra itp. – 5,00 zł od każdego punktu handlowego,

b) w pozostałych przypadkach – 13,00 zł od każdego punktu handlowego.

2. Wyznacza się teren przy ulicy Bystrzyckiej na targowisko miejskie podlegające opłacie targowej.

3. Przy sprzedaży poza miejscem wyznaczonym na targowisko grożą kary grzywny wymierzone w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 2

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa na następujących warunkach:

1. Do poboru opłaty targowej upoważnia się osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, do zawarcia których zobowiązuje się Zarząd Miejski w Polanicy Zdroju.

_______________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

2. Pobór opłaty targowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania wydawane i ewidencjonowane przez Kasę Urzędu Miejskiego.

3. Z pobranych opłat inkasenci zobowiązani są rozliczać się co najmniej dwa razy w miesiącu w referacie finansowym Urzędu.

4. Za pobór opłaty targowej inkasentom przyznaje się prowizję w wysokości 30% od zainkasowanej kwoty, która będzie wypłacana 5. każdego miesiąca w kasie Urzędu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ LIPIŃSKI