2869

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2002 rok

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Polanicy Zdroju uchwala:

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 37,19 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 19/100).

§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2002 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Polanicy Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ LIPIŃSKI