2863

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 30 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1

I. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej
w sposób następujący:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,49 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 16,83 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,84 zł

4. Od pozostałych budynków lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) od garaży 5,62 zł

b) pozostałych budynków 3,25 zł

5. Od budowli 2% ich wartości

6. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolniczą lub leśną, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – od 1 m2 powierzchni 0,60 zł

7. Od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym wykorzystywanych na cele rolnicze – od 1 m2 powierzchni 0,05 zł

b) pozostałych – od 1 m2 powierzchni 0,09 zł

II. Uchwala się stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie gminy w roku 2002, zatrudniających co najmniej 5 pracowników, w sposób następujący:

1. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,42 zł

2. Od budowli 2% ich wartości

3. Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolniczą lub leśną, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – od 1 m2 powierzchni 0,30 zł

§ 2

III. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia,

2) organizacje społeczne i polityczne prowadzące działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej,

3) nieruchomości zajęte przez instytucje kultury działające na mocy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JÓZEF B. WALISZEWSKI