2862

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie stawki opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące dzienne stawki opłaty targowej na targowisku w Żmigrodzie przy ul. Lipowej 9:

1. Od sprzedaży z ręki lub koszyka produktów rolnych lub leśnych zł 2,40

2. Od sprzedaży z łóżka polowego, stolika, skrzynek lub wózka zł 11,20

3. Od sprzedaży na straganie lub z wozu konnego, ciągnika z przyczepą, samochodu osobowego, przyczepki samochodowej zł 14,30

4. Od sprzedaży z samochodu do 2 ton ładowności zł 19,80

5. Od sprzedaży z samochodu powyżej 2 ton ładowności zł 22,40

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 3

Traci moc uchwała nr 161/XIX/2000 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 28 grudnia 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD WOJTKOWIAK