2860

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze miasta i gminy Żmigród następujące stawki podatku od posiadania psów:

1. Utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych:

a) od trzeciego i więcej psów w gospodarstwie zł 34,10

2. Utrzymywanych w celu pilnowania posesji niebędących gospodarstwem rolnym:

a) od drugiego psa zł 31,70

b) od trzeciego i więcej psów zł 35,70

3. Utrzymywanych w mieście i na wsi w budynkach wielorodzinnych:

a) od każdego psa zł 35,90

4. Emeryci i renciści zamieszkujący samotnie wnoszą opłaty od każdego psa w wysokości 18,60 zł.

§ 2

Ustala się pobór podatku bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Ustala się drugi pobór podatku bez wezwania w terminie do dnia 20 grudnia każdego roku, w sytuacji kiedy obowiązek podatkowy powstanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3

Obowiązek podatkowy od psa nabytego w trakcie roku podatkowego powstaje od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.

§ 5

Posiadacz psa fakt powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego winien zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta Żmigród nr 159/XIX/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD WOJTKOWIAK