2859

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia ceny jednego kwintala żyta przyjętego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Żmigród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.) i komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 35, poz. 573 z dnia 8 października 2001 r. Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się cenę skupu jednego kwintala żyta w wysokości zł 31,61 jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Żmigród.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Żmigród.

§ 3

Traci moc uchwała nr 154/XVIII/2000 z dnia 8 grudnia 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD WOJTKOWIAK