2858

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 roku poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze miasta i gminy Żmigród następujące stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w wysokości:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2) Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4) Od pozostałych budynków lub ich części 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5) Od budowli 2% ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli obowiązek podatkowy od budowli powstał w ciągu roku podatkowego – podstawę opodatkowania tej budowli stanowi wartość ustalona do obliczenia amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika. Jeżeli podatnik nie określi wartości budowli lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość.

W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości budowli przez biegłego ponosi podatnik.

6) Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,57 zł od 1 m2 powierzchni.

7) Od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze 0,05 od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,25 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych 0,08 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta Żmigród nr 164/XIX/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Żmigrodzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
RYSZARD WOJTKOWIAK