2849

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatku od nieruchomości na 2002 rok w następującej wysokości:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,49 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,83 zł

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,84 zł

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 5,62 zł

5) od budowli 2% ich wartości

6) od powierzchni gruntów:

a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi 0,60 zł

b) od 1 m2 gruntów będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze 0,06 zł

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,28 zł

d) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych 0,09 zł

§ 2

Z podatku od nieruchomości zwalnia się nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy Wałbrzych, które nie są zajęte na potrzeby jej administracji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ