2847

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w 2002 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. c, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) i § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe związane z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 100,00 zł

– zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – 50,00 zł

§ 2

Wyżej wymienione opłaty pobierane są w kasie Urzędu w dniu złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych określonych uchwałą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZPANIER