2843

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Ustala się cenę skupu 1 q żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na kwotę 36,89 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy).

§ 2

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczenia podatku rolnego w 2002 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
MAREK SZPANIER