2838

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 i art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej – 0,49 zł

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej – 16,83 zł

3) od budynków gospodarczych związanych uprzednio z prowadzeniem gospodarstwa rolnego od 1 m2 pow. użytkowej – 2,81 zł

4) od budynków gospodarczych typu np. komórki składowe, szopy od 1 m2 pow. użytkowej – 2,81 zł

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej – 7,84 zł

6) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej, w tym garaże – 5,62 zł

7) od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4–6 – 2%

8) od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna – 0,60 zł

b) od użytków rolnych niewchodzących w skład gospodarstw rolnych – 0,06 zł

c) od pozostałych gruntów – 0,09 zł

9) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,28 zł

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty rolne zajęte przez osoby, które przekazały gospodarstwa rolne w zamian za rentę, obciążone prawem dożywocia, lecz w ograniczeniu do pokoju z kuchnią oraz pomieszczenia typu łazienka, wc, komórka.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXI/521/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Traci moc uchwała nr XXV/451/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Traci moc uchwała nr XXVII/466/00 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie ulg w podatkach od nieruchomości dla podmiotów wydzierżawiających nieruchomości na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług.

Traci moc uchwała nr XL/588/01 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Świebodzicach.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LESZEK HOŁOWATY