2833

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LĄDEK ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 2, art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 125, poz. 1375.

§ 1

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

Lp.

   

Stawki

w 2002 r.

1

  od 1 m2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części

0,46 zł

2

A

 

 

B

C

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 pow. użytkowej budynków przeznaczonych na lecznictwo uzdrowiskowe

od 1 m2 pow. użytkowej budynków przeznaczonych na szpitale i przychodnie

14,75 zł

 

 

10,00 zł

8,50 zł

3

 

od 1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

7,84zł

4

  od budynków pozostałych  
 

a

od 1 m2 pow. użytkowej domków letniskowych

5,62 zł

 

b

od 1 m2 pow. użytkowej garaży, z wyjątkiem powierzchni związanej z działalnością gospodarczą

5,50 zł

 

c

od 1 m2 pow. użytkowej budynków gospodarczych, komórek, szop

4,17 zł

d

od 1 m2 pow. użytkowej budynków sanatoryjno-wczasowych kupionych od UMiG przez osoby
fizyczne przeznaczonych do remontu w okresie 2 lat od daty zakupu

4,29 zł

 

e

od 1 m2 pow. użytkowej budynków innych

5,62 zł

5

od wartości budowli
 

a

od wartości budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

1%

 

b

od wartości budowli

2%

6

od 1 m2 pow. gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub
leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,56 zł

7

  od gruntów  
 

a

będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 i z 1994 r. Nr 1, poz. 3) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 ara

3,00 zł

 

b

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od ha pow.

3,28 zł

 

c

pozostałych od 1 m2 powierzchni

0,09 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXVI/192/00 Rady Miejskiej Gminy Lądek Zdrój z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LESŁAW BŁAŻEJ