2830

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 125, poz. 1375.

§ 1

Stawki dzienne opłaty targowej na terenie gminnego targowiska wynoszą:

Przy sprzedaży ze stołu 22 zł

Przy sprzedaży z samochodu 30 zł

Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 53 zł

Przy sprzedaży z “kosza” 3 zł

Przy sprzedaży z ziemi 17 zł

Przy sprzedaży w namiocie 22 zł

Przy sprzedaży z własnego stołu 9 zł

§ 2

Opłata pobierana jest przez Klub Sportowy Trojan w Lądku Zdroju. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXVI/193/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2002 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LESŁAW BŁAŻEJ