2829

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. Nr 125, poz.1375.

§ 1

Podatek od posiadania psa wynosi

Lp.

 

Stawka

w 2002 r.

1

Stawka roczna od każdego psa

36,00 zł

§ 2

Podatek od posiadania psa jest płatny bez wezwania do 31 marca roku podatkowego w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (od dnia wejścia w posiadanie psa).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Lądek Zdrój.

§ 4

Traci moc dotychczas obowiązująca uchwała nr XXXVI/196/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jej poboru.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LESŁAW BŁAŻEJ