2828

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KUDOWIE ZDROJU

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2002*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 576,– zł

b) powyżej 5,5 t do 7 t włącznie – 600,– zł

c) powyżej 7 t do 9 t włącznie – 768,– zł

d) powyżej 9 t do poniżej 12 t – 936,– zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 12 t do 18 t włącznie

– liczbie osi – dwie – 1.332,– zł

– liczbie osi – trzy – 1.908,– zł

b) powyżej 18 t do 26 t włącznie

– liczbie osi – trzy – 1.908,– zł

– liczbie osi – cztery – 1.980,– zł

c) powyżej 26 t

– liczbie osi cztery i więcej – 2.160,– zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

– od 3,5 t do 5,5 t włącznie – 660,– zł

– powyżej 5,5 t do 7 t włącznie – 936,– zł

______________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

– powyżej 7 t do 9 t włącznie – 1.104,– zł

– powyżej 9 t do poniżej 12 t włącznie – 1.152,– zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 t do 18 t włącznie

liczbie osi – dwie – 1.152,– zł

b) powyżej 18 t do 36 t włącznie

liczbie osi – dwie – 1.680,– zł

c) powyżej 36 t

liczbie osi – dwie – 1.848,– zł

liczbie osi – trzy – 2.220,– zł

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

– od 7 t do 10 t włącznie – 444,– zł

– powyżej 10 t do poniżej 12 t włącznie – 636,– zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 12 t do 18 t włącznie

– liczbie osi – jedna – 204,– zł

b) powyżej 18 t do 36 t włącznie

– liczbie osi – jedna – 486,– zł

– liczbie osi – dwie – 736,– zł

c) powyżej 36 t

– liczbie osi – dwie – 995,– zł

– liczbie osi – trzy – 816,– zł

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc – 384,– zł

b) od 16 do 30 miejsc – 720,– zł

c) powyżej 30 miejsc – 1.404,– zł

2. Wpłaty podatku od środków transportowych dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub u upoważnionego do poboru inkasenta.

3. Inkasentem podatku od środków transportowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% od pobranych kwot.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
BOGUSŁAW BURGER