2827

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), art. 14, 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125 poz. 1371, Nr 125 poz. 1375), w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjną:

1. Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Nowa Ruda za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A-4 w wysokości 27,00 złotych.

2. Za wydanie wypisu z rysunku miejscowego zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Nowa Ruda za każdy wyrys fragmentu rysunku planu A-5 w wysokości 40,00 złotych.

3. Za uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie kolizji z istniejącymi lub projektowanymi układami komunikacyjnymi oraz kolizji z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej, jak również koordynacji lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 28,00 złotych od formatu dokumentacji A-4 w skali 1:500, a przy przekroczeniu tego formatu wielokrotność tej kwoty, proporcjonalnej do tego przekroczenia.

4. Za sporządzenie testamentu:

a) w Urzędzie Miejskim – 65,00 złotych,

b) poza Urzędem Miejskim – 90,00 złotych.

5. Za zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną – 30,00 złotych.

6. Za wydanie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 3,00 złotych.

7. Za wpis osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 100,00 złotych.

8. Za zmianę wpisu określonego w punkcie 7 w wysokości 50,00 złotych.

9. Za sporządzenie odbitki kserograficznej dokumentów wymienionych w § 61 Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda – 40 groszy za odbitkę formatu A-4 i 1 złoty za odbitkę formatu A-3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowa Ruda.

§ 3

Traci moc uchwała nr 78/X/99 z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
JANINA GRYSIEWICZ