2825

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371, Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

1. Ustala się obowiązujące na terenie miasta Nowa Ruda roczne stawki podatku od jednego środka transportowego:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 12 ton:

masa całkowita

rok produkcji

stawka

od 3,5 tony do 5,5 tony 1997–2002

rok 1996 i później

500 zł

600 zł

od 5,5 tony do 9 ton 1997–2002

rok 1996 i później

850 zł

1.000 zł

powyżej 9 ton 1997–2002

rok 1996 i później

900 zł

1.200 zł

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (w zależności od liczby posiadanych osi i rodzaju zawieszenia):

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

1200

1250

13

14

1250

1300

14

15

1300

1350

15

18

1350

1400

trzy osie

15

17

1400

1450

17

19

1450

1500

19

21

1500

1550

21

23

1550

1600

23

25

1600

1700

25

26

1700

1800

cd. tabeli

1

2

3

4

cztery osie i więcej

23

25

1800

1900

25

27

1900

2000

27

29

2000

2100

29

31

2100

2200

31

32

2200

2290

3) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

masa całkowita

rok produkcji

stawka

od 3,5 tony do 5,5 tony 1997–2002

rok 1996 i później

800 zł

1.000 zł

od 5,5 tony do 9 ton 1997–2002

rok 1996 i później

1.000 zł

1.200 zł

powyżej 9 ton 1997–2002

rok 1996 i później

1.100 zł

1.400 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, od liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku

w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

12

18

1500

1600

18

25

1650

1700

25

31

1800

1900

31

40

1900

2000

trzy osie

36

40

2000

2100

40

44

2200

2290

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

masa całkowita

rok produkcji

stawka

od 7 ton do 8,5 tony 1997–2002

rok 1996 i później

800 zł

900 zł

od 8,5 tony do 10 ton 1997–2002

rok 1996 i później

900 zł

1.000 zł

powyżej 10 ton 1997–2002

rok 1996 i później

1.000 zł

1.200 zł

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

700

800

18

25

800

900

cd. tabeli

1

2

3

4

25

28

900

1000

dwie osie

23

28

1000

1100

28

33

1200

1300

33

38

1400

1400

38

44

1600

1650

trzy osie

36

38

1650

1700

38

44

1700

1770

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

liczba miejsc do siedzenia

rok produkcji

stawka

do 15 osób 1997–2002

rok 1996 i później

750 zł

900 zł

od 16 do 20 osób 1997–2002

rok 1996 i później

950 zł

1.100 zł

od 21 do 29 osób 1997–2002

rok 1996 i później

1.150 zł

1.400 zł

30 i więcej 1997–2002

rok 1996 i później

1.500 zł

1.770 zł

2. Stawki podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7, obniża się w stosunku do stawki bazowej o 20% w przypadku pojazdów posiadających instalację gazową.

§ 2

1. Zwalnia się na okres do 5 lat z podatku od środków transportowych środki transportowe należące do nowo powstałych podmiotów gospodarczych, które wybudują na gruntach komunalnych lub zaadaptują obiekty komunalne nabyte lub wydzierżawione, na zakład pracy, zatrudniający co najmniej 4 osoby w produkcji lub 8 osób w usługach.

2. Zwalnia się na okres 5 lat z podatku od środków transportowych środki transportowe należące do nowo powstałych podmiotów gospodarczych, które zatrudniają co najmniej 4 osoby w produkcji lub 8 w usługach, w tym 50% byłych pracowników KWK “Nowa Ruda”, którzy skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych w rozumieniu art. 25 ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r. z późniejszymi zmianami) lub co najmniej 50% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami miasta Nowa Ruda, posiadających status absolwentów bezrobotnych.

3. Zwolnienia przyznaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu do początku roku podatkowego, w którym uruchomiono działalność, po spełnieniu (udokumentowaniu) warunków określonych w ust.1 oraz utrzymaniu zatrudnienia na niezmniejszonym poziomie.

§ 3

Zwolnienia, określone w § 2, nie dotyczą podmiotów przekształconych, tj.:

a) podmiotów, których przekształcenie wynika z przepisów prawnych,

b) spółek nowo utworzonych, które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienia tego majątku w formie aportu do spółki.

§ 4

1. Zwolnienia, określone w § 2, zostaną cofnięte w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie wywiązuje się z warunków określonych niniejszą uchwałą.

2. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot jest zobowiązany zapłacić podatek od środków transportowych w wysokości określonej w niniejszej uchwale za okres korzystania ze zwolnienia, ulgi lub zniżki wraz z należnymi odsetkami podatkowymi.

§ 5

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) środki transportowe służące do ratownictwa i gaszenia pożarów,

2) środki transportowe specjalne służące do transportu chorych,

3) środki transportowe będące w użytkowaniu przedszkoli, szkół, internatów i domów dziecka,

4) środki transportowe będące w użytkowaniu spółek, w których miasto posiada więcej niż 33% udziałów.

§ 6

1. Zwolnienia i zniżki, o których mowa w § 2 i 5, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

2. Łączna wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku dochodowego oraz w innych formach w związku z realizowaną inwestycją nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 roku o pomocy regionalnej.

§ 7

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w różnych formach w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku przekroczenia w ciągu roku podatkowego udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność, o której mowa w § 6 ust. 2, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad dopuszczalną intensywność.

3. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 1, winien nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia przez przedsiębiorcę rocznego rozliczenia z udzielonej pomocy publicznej.

§ 8

Traci moc uchwała nr 240/XXX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
JANINA GRYSIEWICZ