2824

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971), art. 5 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 94, poz. 467, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675, z 1995 r. Nr 147, poz. 715, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, Nr 143, poz. 956, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058, z 1999 r. Nr 96, poz. 1129, z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197, Nr 125, poz. 1371, Nr 125, poz. 1375) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1375) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości, w tym:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od pozostałych budynków lub ich części – 5,62 zł od 1 m2 powierzchni,

4) od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,84 zł od 1 m2 powierzchni,

5) od budowli – 2% ich wartości,

6) od 1 m2 powierzchni gruntów:

a) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,60 zł,

b) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym – 0,04 zł,

c) od pozostałych gruntów – 0,09 zł,

7) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 3,28 zł od jednego hektara powierzchni gruntów.

§ 2

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle, budynki lub ich części oraz grunty:

1) zajęte na przedszkola i szkoły niepubliczne, internaty przy tych szkołach i domy dziecka,

2) zajęte na ośrodki kultury, biblioteki publiczne,

3) zajęte na potrzeby publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ośrodków pomocy społecznej,

4) zajęte na potrzeby kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

5) zajęte przez zakony i kongregacje zakonne,

6) służące uprawianiu kultu religijnego i nauczaniu religii (kościoły, kaplice, salki katechetyczne, kancelarie, cmentarze),

7) które dotknęła klęska żywiołowa,

8) znajdujące się w zarządzie Zakładów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiące własność lub współwłasność miasta,

9) będące własnością miasta,

10) zajęte na prowadzenie statutowej działalności na rzecz restrukturyzacji regionu (w tym inkubatory przedsiębiorczości, domy przedsiębiorczości),

11) będące w posiadaniu spółek, w których miasto posiada więcej niż 50% udziałów,

12) rurociągi wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, budynki stacji uzdatniania wody oraz zajęte pod nie grunty,

13) położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Invest-Park” – podstrefa Nowa Ruda, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest zarządzający strefą lub które służą do prowadzenia, na podstawie zezwolenia działalności gospodarczej na terenie strefy, z wyjątkiem terenów, których właściciel lub użytkownik wieczysty zezwolenie to utracił.

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 pkt 7 przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby na okres roku podatkowego.

3. Zwolnienie wymienione w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 nie przysługuje w przypadku wynajmu nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3

1. Obniża się stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części z kwoty 0,49 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej do kwoty 0,31 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od pozostałych budynków lub ich części z kwoty 5,62 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej do kwoty 3,08 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

właścicielom nieruchomości – byłym rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo rolne Skarbowi Państwa lub miastu w zamian za rentę lub emeryturę.

2. Zniżki przyznaje się na wniosek zainteresowanej osoby na dany rok podatkowy.

3. Zniżka wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 2 nie przysługuje w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub wynajmu nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4

1. Obniża się stawki podatku od nieruchomości wymienione w § 1 pkt 2 i pkt 6 lit. a od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej nowo powstałym podmiotom gospodarczym, jeżeli dany podmiot zatrudnia:

– 1–3 pracowników o 50%

– 4–7 pracowników o 60%,

– 8–12 pracowników o 75%,

– powyżej 12 pracowników o 100%,

a) na okres 2 lat, przy prowadzeniu działalności produkcyjnej,

b) jednego roku, przy prowadzeniu działalności usługowej,

pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia przez wyżej wymieniony okres, od daty przyznania obniżki (wydania decyzji administracyjnej).

2. Okres objęty obniżką może być wydłużony dwukrotnie, jeżeli podmiot zatrudnia co najmniej 50% byłych pracowników KWK Nowa Ruda, którzy skorzystali z jednorazowych odpraw pieniężnych w rozumieniu art. 25 ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 1998 r.) lub co najmniej 50% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami miasta Nowa Ruda, posiadających status absolwentów bezrobotnych.

3. Zniżka może być przyznana w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności, to jest od daty zgłoszenia rozpoczęcia działalności w Urzędzie Skarbowym lub wpisu do rejestru handlowego.

4. Zniżkę przyznaje się na wniosek strony, po przedłożeniu dokumentów uprawniających do przyznania zniżki, tj. umów o pracę z pracownikami na dany rok podatkowy oraz potwierdzenia zgłoszenia rozpoczęcia działalności.

5. Nowo powstałe podmioty gospodarcze muszą zatrudniać minimum 80% pracowników z terenu miasta Nowa Ruda, gminy Nowa Ruda oraz miasta i gminy Radków.

6. Zniżki przyznaje się na każdy rok podatkowy odrębnie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1, 2, 3, 4 i 5.

§ 5

1. Obniża się stawki podatku od nieruchomości wymienione w § 1 pkt 2 i pkt 6 lit. a od nieruchomości, w których podatnicy prowadzą działalność w trybie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92):

a) o 15% dla rzemieślników, którzy szkolą 1 ucznia,

b) o 30% dla rzemieślników, którzy szkolą 2 uczniów,

c) o 50% dla rzemieślników, którzy szkolą 3 i więcej uczniów.

2. Obniżki przyznaje się na wniosek strony na dany rok podatkowy.

3. Wnioski o przyznanie obniżki strona składa w terminie do dnia 15 lutego i 15 października danego roku podatkowego wraz z umowami na szkolenie uczniów.

§ 6

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat nieruchomości opisane w § 1 pkt 2 i 6

lit. a, nowo powstałe podmioty gospodarcze, które wybudowały lub zaadaptowały obiekt lub część obiektu na cele turystyczne i uruchomiły w nich co najmniej 4 miejsca noclegowe oraz utrzymają te miejsca przez okres zwolnienia z podatku.

2. Zwolnienie przyznaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu gospodarczego, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 (udokumentowaniu) od tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana na prowadzenie działalności określonej w ust. 1.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres dwóch lat od daty zakończenia budowy lub adaptacji bądź uruchomienia działalności określonej w ust. 1.

§ 7

1. Zwalnia się nieruchomości lub ich części z podatku od nieruchomości na okres do 5 lat należące do nowo powstałych podmiotów gospodarczych, które wybudują na gruntach komunalnych lub zaadaptują obiekty komunalne nabyte lub wydzierżawione, na zakład pracy, zatrudniający co najmniej 4 osoby w produkcji lub 8 osób w usługach.

2. Zwolnienie przyznaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu od początku roku podatkowego, w którym uruchomiono działalność, po spełnieniu (udokumentowaniu) warunków określonych w ust. 1 oraz utrzymaniu zatrudnienia na niezmniejszonym poziomie, przez okres zwolnienia.

§ 8

Zwolnienia, zniżki i ulgi określone w § 4 i § 7 nie dotyczą podmiotów przekształconych, tj.:

a) podmiotów, których przekształcenie wynika z przepisów prawnych,

b) spółek nowo utworzonych, które powstały w wyniku wydzielenia części majątku ze struktury organizacyjnej i prawnej jednego podmiotu i wniesienia tego majątku w formie aportu do spółki.

§ 9

1. Zwolnienia, ulgi i zniżki określone w niniejszej uchwale zostaną cofnięte w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, że podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie wywiązuje się z warunków określonych niniejszą uchwałą.

2. W przypadku cofnięcia zwolnień, ulg lub zniżek podmiot jest zobowiązany zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości określonej w niniejszej uchwale za okres korzystania ze zwolnienia, ulgi lub zniżki wraz z należnymi odsetkami podatkowymi.

§ 10

1. Zwolnienia i zniżki, o których mowa w § 2, 3, 4, 5, 6, 7, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).

2. Łączna wielkość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku dochodowego oraz w innych formach, w związku z realizowaną inwestycją nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 roku o pomocy regionalnej.

§ 11

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do składania informacji o wielkości otrzymanej pomocy publicznej w różnych formach w terminie do 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku przekroczenia w ciągu roku podatkowego udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność, o której mowa w § 10 ust. 2, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad dopuszczalną intensywność.

3. Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 1, winien nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia przez przedsiębiorcę rocznego rozliczenia z udzielonej pomocy publicznej.

§ 12

Traci moc uchwała nr 239/XXX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
JANINA GRYSIEWICZ