2819

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU

z dnia 27 listopada 2001 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się stawki podatków od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniżej 15 ton:

a) od 4,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000 zł

c) powyżej 9 ton – 1.200 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.400 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton – 1.200 zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – stawki określa załącznik nr 3 do uchwały

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.400 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.770 zł

§ 2

Wpłat podatku od środków transportowych dokonuje się bez wezwania na rachunek budżetu gminy w terminach ustawowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jedlinie Zdroju.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.

RADA MIEJSKA
KOMISARZ RZĄDOWY
PIOTR KRUCZKOWSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2819)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1320

1400

13

14

1340

1430

14

15

1360

1460

15

18

1380

1490

Trzy osie

15

17

1400

1520

17

19

1420

1550

19

21

1440

1580

21

23

1460

1610

23

25

1480

1640

25

26

1500

1670

Cztery osie i więcej

23

25

1700

1800

25

27

1750

2000

27

29

1800

2100

29

31

1900

2200

31

32

2000

2290

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2819)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

2 osie

12

18

600

1200

18

25

800

1400

25

31

1000

1600

31

40

1300

1770

3 osie

36

40

1400

2000

40

44

1600

2290

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 listopada 2001 r. (poz. 2819)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa (przyczepa) +
+ pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1 oś

12

18

300

700

18

25

500

800

25

28

600

900

2 osie

23

28

700

1000

28

33

800

1200

33

38

900

1400

38

44

1000

1500

3 osie

36

38

1100

1600

38

44

1200

1770