2817

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia opłat, miejsca i warunków prowadzenia handlu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zmianami), art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska w Niemczy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na miejscowo określonym placu targowym.

§ 2

Stawki dziennych opłat targowych wynoszą:

1. Przy sprzedaży z pojazdu albo straganu – 12 zł

2. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra – 5 zł

§ 3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% od zebranych kwot opłaty targowej.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy Niemcza do udostępnienia regulaminu targowiska, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 6

Tracą moc uchwały nr XI/74/95 z dnia 26 czerwca 1995 r., nr VI/36/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r., nr X/59/99 z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ustalenia opłat i warunków prowadzenia handlu Rady Miejskiej w Niemczy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
KAZIMIERZ DZIADKOWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. (poz. 2817)

Regulamin targowy

1. Ustala się, że jedynym miejscem prowadzenia handlu jest plac targowy położony w Niemczy przy ul. Bolesława Chrobrego.

2. Handel na ww. placu targowym może odbywać się od świtu do zmierzchu.

3. Za korzystanie z placu sprzedający uiszcza opłatę targową w wysokości określonej uchwałą nr XXX/193/2001 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 roku:

– przy sprzedaży z pojazdu albo straganu – 12 zł

– przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, roweru, wiadra – 5 zł

4. Bez uiszczenia opłaty targowej prowadzenie handlu jest zabronione.

5. Osoby prowadzące handel zobowiązane są do utrzymania porządku w miejscu prowadzenia handlu.

6. Na placu targowym zabrania się:

– prowadzenia gier hazardowych,

– sprzedaży złota i kamieni szlachetnych,

– picia alkoholu.