2815

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Międzylesie określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r. (M. P. Nr 35, poz. 573) obniża się z kwoty 37,19 zł za 1 q na kwotę 36,00 zł za 1 q.

§ 2

Traci moc uchwała nr XX/58/00 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY MARCINEK