2812

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 18 i 19 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się opłatę administracyjną od:

1. Sporządzenia testamentu – 50,00 zł,

2. Przechowania testamentu – 15,00 zł,

3. Wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 40,00 zł,

4. Dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 110,00 zł,

5. Dokonania zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – 55,00 zł.

§ 2

Opłata administracyjna jest płatna gotówką, z chwilą zgłoszenia wykonania czynności – w kasie urzędu.

§ 3

Traci moc uchwała nr XX/57/00 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY MARCINEK