2811

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,48 zł,

2)

a) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zamieszkujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 12,73 zł,

b) od budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zamieszkujących lokale mieszkalne – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,62 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,62 zł,

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków:

a) od budynków letniskowych – 5,62 zł,

b) zajętych na potrzeby zakładów i jednostek budżetowych niepodporządkowanych Radzie Miejskiej – 5,62 zł,

c) od garaży – 5,62 zł,

d) zajętych na cele niezarobkowe podatnika (osób fizycznych) i wspólnie zamieszkałych członków rodziny – 2,82 zł,

5) od budowli:

– wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1% ich wartości,

– od pozostałych – 2% ich wartości,

6) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,58 zł,

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze od 1 m2 powierzchni – 0,03 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,28 zł,

c) pozostałych gruntów – 0,05 zł.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na:

1) remizy strażackie, świetlice wiejskie i kluby,

2) potrzeby zakładów i jednostek budżetowych w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3) potrzeby emerytów i rencistów przydzielone do bezpłatnego użytkowania w zamian za przekazanie gospodarstw rolnych na Skarb Państwa,

4) prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Biurze Pracy przez okres dwóch lat.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Zwolnienia przewidziane w ust. 2 i 3 z wyjątkiem ust. 2 pkt 4 nie dotyczą nieruchomości lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała nr XX/53/00 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
JERZY MARCINEK