2807

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 26 listopada 2001 r.

w sprawie wysokości opłat za pobór wody i wprowadzenie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości:

– za 1 m3 wody – 2,40 zł,

– za 1 m3 ścieków – 1,70 zł.

§ 2

Stawki wymienione w § 1 stosuje się do wszystkich odbiorców indywidualnych i innych jednostek pobierających wodę i wprowadzających ścieki z terenu gminy Brzeg Dolny.

§ 3

1. Wielkość zużycia wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza.

2. W przypadkach poboru wody przez więcej niż jednego odbiorcę za pośrednictwem tego samego wodomierza wielkość zużycia wody poszczególnych odbiorców ustala się proporcjonalnie do norm zużycia dla poszczególnych odbiorców, wg załączonego wzoru:

Z = N

L

S

 

Z – wielkość zużycia wody przez odbiorcę,

N – normatywne zużycie wody dla odbiorcy,

L – zużycie wg wskazań wodomierza,

S – sumaryczne zużycie normatywne dla odbiorców

pobierających wodę za pośrednictwem tego

samego wodomierza.

§ 4

Ilość wprowadzonych ścieków przyjmuje się w wysokości równej zużyciu wody ustalonemu w sposób określony w § 3 z wyłączeniem ilości ścieków, która wynika z ilości wody zużytej do produkcji rolnej.

Ilość ta winna być odjęta od całkowitej ilości ścieków liczonej w proporcji 1:1 w stosunku do ilości zużytej wody. Woda zużyta na cele produkcji rolnej przez gospodarstwa rolne winna być opomiarowana poprzez założenie wodomierzy na koszt użytkownika gospodarstwa rolnego.

§ 5

Jednostka dokonująca rozliczenia opłat za pobór wody oraz wprowadzenie ścieków podaje na rachunku:

– nr wodomierza,

– poprzednie wskazanie wodomierza wraz z datą odczytu,

w przypadku określonym w § 3 ust. 2 dodatkowo:

– normatywne zużycie dla odbiorcy,

– sumaryczne zużycie normatywne dla odbiorców pobierających wodę za pośrednictwem wodomierza.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Brzegu Dolnym.

§ 7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXV/270/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za pobór wody i wprowadzenie ścieków.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie na 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ POŁOZOWSKI