2805

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 23 listopada 2001 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w Twardogórze uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 2

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

§ 3

1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, za antenę zbiorczą, za komórki.

§ 4

1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające stawki czynszu według załącznika nr 1 do uchwały.

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 5

Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoju, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 6

Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszej uchwale Zarząd Miasta i Gminy.

§ 7

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 8

1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

2. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego wysokość czynszu podwyższa się o 30%.

§ 9

Czynsz najmu płacony jest z góry do 10. dnia każdego miesiąca do rąk wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

§ 10

1. Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu, najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec m-ca kalendarzowego.

2. Podwyżka czynszu oraz innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie mogą w danym roku przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o:

1) 50% – jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej,

2) 25% – jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej,

3) 15% – jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej.

3. Podwyższanie czynszu i innych opłat za używanie lokalu mieszkaniowego zgodnie z zasadami ujętymi w pkt 2 może być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 12

Traci moc uchwała nr VI/39/94 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
ANDRZEJ ZARÓWNY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 listopada 2001 r. (poz. 2805)

Czynniki dodatkowe wpływające na poziom czynszu

1. Czynniki zwiększające stawkę czynszu:

a) za centralne ogrzewanie etażowe wykonane w ramach środków najemcy – 0%

b) za centralne ogrzewanie etażowe lub ogólne wykonane ze środków administratora, obsługiwane przez najemcę – 10%

c) za centralne ogrzewanie wykonane i obsługiwane przez administratora – 30%

d) za lokal położony na I piętrze (z wyłączeniem lokali na poddaszach) – 10%

2. Czynniki obniżające stawkę czynszu:

a) za brak łazienki – 10%

b) za brak WC – 10%

c) za brak instalacji wodociągowej – 10%

d) za brak instalacji kanalizacyjnej – 10%

e) za mieszkania w suterenie – 10%