2798

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej:

1) za sprzedaż z pojazdu mechanicznego o ciężarze całkowitym powyżej 2,5 tony 12,00 zł

2) za sprzedaż z wozu konnego, pojazdu mechanicznego o ciężarze całkowitym do 2,5 tony 7,70 zł

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, roweru, wózka ręcznego 2,00 zł

4) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprzedaży za 1 m2 powierzchni 3,50 zł

5) za zajęcie stołu z zadaszeniem za 1 m2 7,10 zł

6) za zajęcie stołu bez zadaszenia za 1 m2 5,50 zł

§ 2

1. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa przez inkasenta Panią Mariannę Pawłowską, z którą Burmistrz Miasta i Gminy zawrze umowę-zlecenie.

2. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 10% pobranej opłaty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Górze.

§ 4

Tracą moc uchwały nr XVIII/187/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/143/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze oraz uchwała nr XXIV/249/00 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2001.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
IRENA KRZYSZKIEWICZ